พี่ตูนได้เฮ! บริจาคโรงพยาบาลรัฐ ลดหย่อนภาษีได้ 2เท่า

บริจาคโรงพยาบาลรัฐ ลดหย่อนภาษีได้ 2เท่า!

 • สามารถใช้ลดหย่อนได้2เท่าของที่บริจาคจริง แต่ต้องไม่เกิน10%ของรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย
 • ต้องเป็นการบริจาคตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
 • ต้องเป็นเป็นสถานพยาบาลตามเงื่อนไขต่อไปนี้
  1. สถานพยาบาลของสถานศึกษาของรัฐ
  2. สถานพยาบาลขององค์การมหาชน
  3. สถานพยาบาลของรัฐวิสาหกิจ
  4. สถานพยาบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  5. สถานพยาบาลของสภากาชาดไทย
  6. สถานพยาบาลของหน่วยงานอื่นของรัฐ

บริจาคโรงพยาบาลรัฐ ลดหย่อนภาษีได้ 2เท่า!

บริจาคโรงพยาบาลรัฐ ลดหย่อนภาษีได้ 2เท่า

หลังจากที่ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน2561 ที่ผ่านมา ภาครัฐได้มีการออกมาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีบุตรเพิ่มขึ้น โดยประกาศเพิ่มค่าลดหย่อนบุตรคนที่สองเป็นต้นไป ซึ่งเกิดหลังปี พ.ศ.2560 สามารถนำมาใช้สิทธิลดหย่อนได้เพิ่มจาก 30,000บาท กลายเป็น 60,000บาท/คน (รายละเอียดเพิ่มเติม อ่านได้ที่นี่)

ล่าสุดเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2561 ได้มีการประกาศให้บุคคลทั่วไป สามารถใช้สิทธิลดหย่อนจากการบริจาคให้แก่สถานพยาบาลของรัฐได้2เท่า สูงสุดไม่เกินร้อยละ10% ของรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย โดยสามารถนำใบเสร็จค่าบริจาคตั้งแต่วันที่1มกราคม2561 เป็นต้นไป มาใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ทันที

โดยมีการเผยแพร่ราชกิจจานุเบกษา พระราชกฤษฎีกา(ฉบับที่ 663) พ.ศ. 2561 ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป มีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

กำหนดให้การบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่สถานพยาบาลซึ่งดำเนินการโดยกระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาของรัฐ หน่วยงานอื่นของรัฐ สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลอื่นที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศ

บุคคลธรรมดา ให้หักลดหย่อนได้เป็นจำนวน 2 เท่าของจำนวนเงินที่บริจาค แต่เมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาสำหรับโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนอื่น ๆ แล้ว

เงื่อนไข:

การที่จะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากเงินบริจาคเพื่อโรงพยาบาลของรัฐ จะต้องตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้ครบทุกข้อ

 • สามารถใช้ลดหย่อนได้2เท่าของที่บริจาคจริง แต่ต้องไม่เกิน10%ของรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย
 •  ต้องเป็นเป็นสถานพยาบาลตามเงื่อนไขต่อไปนี้
  1. สถานพยาบาลของสถานศึกษาของรัฐ
  2. สถานพยาบาลขององค์การมหาชน
  3. สถานพยาบาลของรัฐวิสาหกิจ
  4. สถานพยาบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  5. สถานพยาบาลของสภากาชาดไทย
  6. สถานพยาบาลของหน่วยงานอื่นของรัฐ

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องค่าลดหย่อนบริจาคโรงพยาบาลของรัฐ สามารถศึกษาได้ ค่าลดหย่อนพิเศษ
ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมสรรพากร


บทความโดย :
กษิดิศ ตั้งสวัสดิรัตน์, AFPT™
Founder & Head of investment strategy
(บทความนี้ถูกเผยแพร่ครั้งแรกใน Allfinn.net เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561)