ข่าวดี! “ลูกคนที่สอง”หักลดหย่อนได้เพิ่มเป็น60,000บาท/คน

ลูกคนที่สองหักลดหย่อนได้เพิ่มเป็น60,000บาท/คน

  • ต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย
  • เป็นบุตรตั้งแต่คนที่ 2 เป็นต้นไปและเกิดในหรือหลังปี พศ.2561
  • หักค่าลดหย่อนเพิ่มอีกคนละ 30,000 บาท รวมเป็น60,000บาท
  • การนับลำดับบุตร นับลำดับของบุตรทุกคน ไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่ หรือไม่ก็ตาม

“ลูกคนที่สอง”หักลดหย่อนได้เพิ่มเป็น60,000บาท/คน

ข่าวดี! “ลูกคนที่สอง”หักลดหย่อนได้เพิ่มเป็น60,000บาท/คน
หลังจากที่ช่วงปลายเดือนมิถุนายน2561 ที่ผ่านมา ภาครัฐได้มีการออกมาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีบุตรเพิ่มขึ้น โดยสามารถนำค่าฝากครรภ์-ทำคลอดบุตร มาใช้ลดหย่อนได้สูงสุดถึง60,000บาท/ครรภ์ (รายละเอียดเพิ่มเติม อ่านได้ที่นี่)

ล่าสุดเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2561 ได้มีการประกาศให้เพิ่มค่าลดหย่อนบุตรคนที่สองเป็นต้นไป ซึ่งเกิดหลังปี พ.ศ.2560 สามารถนำมาใช้สิทธิลดหย่อนได้เพิ่มจาก 30,000บาท กลายเป็น 60,000บาท/คน

โดยมีการเผยแพร่ราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 46) พ.ศ. 2561 ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป มีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

“(1) บุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้มีเงินได้ หรือบุตรชอบด้วยกฎหมายของสามีหรือภริยาของ ผู้มีเงินได้ คนละ 30,000 บาท และสำหรับบุตรชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่คนที่สองเป็นต้นไปที่เกิดในหรือหลังปี พ.ศ. 2561 ให้หักลดหย่อนได้เพิ่มอีกคนละ 30,000 บาท โดยในการนับลำดับบุตรให้นับลำดับของบุตรทุกคนไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือไม่ก็ตาม”

สรุปเงื่อนไขสำคัญ:

  1. ต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย
  2. เป็นบุตรตั้งแต่คนที่ 2 เป็นต้นไปและเกิดในหรือหลังปี พศ.2561
  3. หักค่าลดหย่อนเพิ่มอีกคนละ 30,000 บาท รวมเป็น60,000บาท
  4. การนับลำดับบุตร นับลำดับของบุตรทุกคน ไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่ หรือไม่ก็ตาม

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องค่าลดหย่อนบุตร สามารถศึกษาได้ ค่าลดหย่อนบุตร
ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมสรรพากร


บทความโดย :
กษิดิศ ตั้งสวัสดิรัตน์, AFPT™
Founder & Head of investment strategy
(บทความนี้ถูกเผยแพร่ครั้งแรกใน Allfinn.net เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561)