Home / วางแผนการเงิน

การวางแผนการเงิน

แผนประกันชีวิตและทรัพย์สิน

การวางแผนการเงิน คือ การวางแผนบริหารสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินทั้งของตนเองและครอบครัวในทุกมิติ

การวางแผนการเงินจะต้องคำนึงถึงเป้าหมายทุกมิติอย่างรอบด้าน เนื่องจากในชีวิตจริงมนุษย์ย่อมมีความต้องการที่หลากหลาย แต่ละเป้าหมายมีความสำคัญไม่เท่ากัน มีระยะเวลาที่ต้องการบรรลุเป้าหมายที่แตกต่างกัน จึงจำเป็นต้องมีการจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายในแต่ละด้านอย่างเป็นระบบ รวมถึงออกแบบแผนการเงินให้สอดคล้องกับช่วงเวลาต่างๆของชีวิต โดยทั่วไปสามารถแบ่งการวางแผนการเงินได้เป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้

1.การสร้างความมั่งคั่ง (Wealth Creation)

  • เริ่มจากการบริหารรายรับ/รายจ่ายอย่างถูกต้อง ใช้จ่ายอย่างมีเหตุมีผล บริหารหนี้สินทั้งหมดให้มีประสิทธิภาพ สร้างนิสัยในการออมที่ดี เพื่อเป็นรากฐานสำคัญในการนำกระแสเงินสดคงเหลือไปใช้สร้างความมั่งคั่งทางการเงินในลำดับต่อไป

2.การปกป้องความมั่งคั่ง (Wealth Protection)

  • การวางแผนบริหารความเสี่ยงถือเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกในการวางแผนการเงิน เพราะหากปราศจากการวางแผนรับมือกับความเสี่ยงที่ดีแล้ว หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น ย่อมกระทบถึงแผนการเงินมิติอื่นๆให้พังลงได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้การวางแผนความเสี่ยงยังถือเป็นหลักการสำคัญ ที่จะต้องถูกนำไปใช้ในการวางแผนการการเงินในมิติอื่นๆด้วยเสมอ
  • นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงความเสี่ยงด้านการใช้ชีวิตหลังเกษียณ เพราะในวัยดังกล่าวย่อมปราศจากรายได้ จึงควรวางแผนเกษียณอย่างรัดกุม เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในบั้นปลายของชีวิต

นักวางแผนการเงินส่วนบุคคล วางแผนการลงทุน ประกันชีวิต ประกันรถ ประกันวินาศภัย
3.การเพิ่มพูนความมั่งคั่ง (Wealth Accumulation)

  • ปัญหาใหญ่ของการสร้างความมั่งคั่งคือเงินเฟ้อ ที่เปรียบเสมือนตัวลดทอนมูลค่าเงินออม จึงควรวางแผนการลงทุนอย่างถูกต้องเพื่อให้เงินทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการบริหารจัดการความเสี่ยงในการลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมาย และระดับการยอมรับความเสี่ยงที่ตนยอมรับได้
  • เมื่อรายได้มากขึ้นภาษีก็ย่อมสูงขึ้นตามไปด้วย การวางแผนภาษีจะช่วยลดภาระภาษีให้น้อยลง ย่อมทำให้เหลือเงินไปลงทุนได้มากขึ้น

4.การส่งต่อความมั่งคั่ง (Wealth Distribution)

  • สิ่งมีค่าที่สุดที่พ่อแม่ทุกคนพึงจะมอบให้ลูก คือการให้การศึกษาที่ดีแก่บุตร ซึ่งจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากปราศจากการวางแผนการศึกษาอย่างรัดกุม รอบคอบ
  • ขั้นสุดท้ายคือการส่งมอบความมั่งคั่งที่เราได้สร้างขึ้นมา ให้แก่ทายาทหรือบุคคลที่เราต้องการอย่างมีประสิทธิภาพผ่านทางการวางแผนมรดก

ทั้งนี้วัตถุประสงค์หลักของการวางแผนการเงิน ไม่ได้มุ่งหวังเพื่อสร้างความร่ำรวย แต่ต้องการให้บุคคลมีความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนสามารถบรรลุเป้าหมายต่างๆในชีวิตได้ตามต้องการ

Allfinn มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน พร้อมให้บริการวางแผนการเงินของท่านอย่างรอบด้าน โดยยึดหลักที่ถูกต้องตามวิชาการ รวมทั้งแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมกับโจทย์ทางการเงินของท่าน เพื่อให้ท่านสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงินได้ตามความต้องการ

ต้องการใช้บริการ?

เป็นเพื่อนกับAllfinn

สนใจขอรับบริการวางแผนการเงินจากผู้เชี่ยวชาญ
กรุณา Add Line เพื่อนัดหมายการให้บริการ

เป็นเพื่อนกับAllfinn