Home / วางแผนการเงิน

การวางแผนการเงิน คือ ?

การวางแผนการเงินส่วนบุคคล

การวางแผนบริหารรายรับ/รายจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เหลือเป็นกระแสเงินสดคงเหลือ สำหรับนำไปใช้ในการสร้างความมั่งคั่งให้แก่ตนเองและครอบครัว ซึ่งแบ่งได้เป็น 4 ขั้นตอน

1.สร้างความมั่งคั่ง (Wealth Creation)
-เริ่มจากการสร้างนิสัยการใช้จ่ายที่ถูกต้อง ใช้เงินอย่างมีเหตุมีผล
-บริหารหนี้สินที่มีทั้งหมดให้มีประสิทธิภาพ เพราะหนี้สินคือส่วนที่ติดลบของความมั่งคั่ง
-สร้างนิสัยในการการออมที่ดี เพราะทุกบาทที่ออมได้ ย่อมเท่ากับความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้น

2.ปกป้องความมั่งคั่ง (Wealth Protection)
-เพราะความเสี่ยงมีอยู่ทุกเมื่อ จึงควรทำการวางแผนประกัน ทั้งด้านประกันชีวิตและประกันทรัพย์สิน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุไม่คาดฝันที่อาจจะเกิดขึ้น
-จากนั้นจึงคำนึงถึงความเสี่ยงด้านการใช้ชีวิตหลังเกษียณ เพราะในวัยดังกล่าวย่อมปราศจากรายได้ จึงควรวางแผนเกษียณอย่างรัดกุม เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในบั้นปลายของชีวิต

3.เพิ่มพูนความมั่งคั่ง (Wealth Accumulation)
-ปัญหาใหญ่ของการสร้างความมั่งคั่งคือเงินเฟ้อ ที่เปรียบเสมือนตัวลดทอนมูลค่าเงินออม จึงควรวางแผนการลงทุนอย่างถูกต้องเพื่อให้เงินทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-เมื่อรายได้มากขึ้นภาษีก็ย่อมสูงขึ้นตามไปด้วย การวางแผนภาษีจะช่วยลดภาระภาษีให้น้อยลง ย่อมทำให้เหลือเงินไปลงทุนได้มากขึ้น

4.ส่งต่อความมั่งคั่ง (Wealth Distribution)
-ขั้นสุดท้ายคือการส่งมอบความมั่งคั่งที่เราได้สร้างขึ้นมาให้แก่คนที่เราต้องการ โดยอาจจะอยู่ในรูปของตัวเงินผ่านทางการวางแผนมรดก หรืออยู่ในรูปการศึกษาของบุตร

ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าวัตถุประสงค์หลักของการวางแผนการเงิน ไม่ได้ทำให้ผู้ใดสามารถสร้างความร่ำรวยได้ภายในพริบตา แต่ต้องการให้บุคคลสามารถสร้างความมั่งคั่งได้ตามสมควรแก่ฐานะของตนเอง  มีความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน โดยยึดหลักความเป็นไปได้ สมเหตุสมผลและไม่ประมาท

Allfinn มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน พร้อมให้บริการวางแผนการเงินของท่านอย่างรอบด้าน โดยยึดหลักที่ถูกต้องตามวิชาการ รวมทั้งแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมกับโจทย์ทางการเงินของท่าน เพื่อให้ท่านสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงินได้ตามความต้องการ

ต้องการใช้บริการ?

เป็นเพื่อนกับAllfinn

สนใจขอรับบริการวางแผนการเงินจากผู้เชี่ยวชาญ
กรุณา Add Line เพื่อนัดหมายการให้บริการ

เป็นเพื่อนกับAllfinn

การบริหารรายได้และกระแสเงินสด

การสร้างสินทรัพย์และบริหารความเสี่ยง

การวางแผนเกษียณและส่งต่อความมั่งคั่ง