Home / วางแผนการเงิน / วางแผนภาษี

 วางแผนภาษี

ปรึกษาภาษี

การวางแผนภาษีคืออะไร?

การวางแผนภาษี(Tax Planning)คือการวางแผนเตรียมตัวที่จะเสียภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อที่จะเสียภาษีได้อย่างถูกต้องครบถ้วน โดยการใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้สามารถประหยัดรายจ่ายทางภาษีให้ได้สูงที่สุด รวมถึงเป็นประโยชน์ในแง่ของการลดความเสี่ยงจากการถูกลงโทษเนื่องจากชำระภาษีไม่ครบถ้วน

โดยองค์ประกอบของการคำนวณภาษีจะมาจาก3ส่วนหลัก คือ

การคำนวณภาษี

(รายได้ค่าใช้จ่ายค่าลดหย่อน)xอัตราภาษี=ภาษี

ดังนั้นผู้ที่ต้องการวางแผนภาษีจึงจำเป็นต้องศึกษาเงื่อนไข ข้อกำหนดต่างๆในแต่ละองค์ประกอบให้ชัดเจน ซึ่งสามารถศึกษาได้จากบทความของเราหรือสามารถปรึกษาทีมที่ปรึกษาการเงินของเราได้ทันทีครับ


เรื่องที่มักจะเข้าใจผิด

  • การวางแผนภาษี(Tax planning) แตกต่างจากการเลี่ยงภาษี(Tax evasion) กล่าวคือ
  • การวางแผนภาษี(Tax Planning) คือ การใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆที่กฎหมายกำหนด เพื่อช่วยให้ลดภาระภาษีที่จะต้องเสียลงได้ ซึ่งเป็นการกระทำที่ถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนั้นยังช่วยลดโอกาสที่จะชำระภาษีไม่ครบถ้วนอีกด้วย
  • การเลี่ยงภาษี(Tax evasion) หรือการหลบภาษีหรือการหนีภาษี คือ การเจตนาปิดบัง อำพราง ซ่อนเร้น หรือเจตนาอื่นใดซึ่งมีเป้าหมายคือการปกปิดแหล่งที่มาของรายได้ โดยมีวัตถุประสงค์ให้มีภาระน้อยลง ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย
  • ดังนั้นการวางแผนภาษีจึงเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมาย ทุกคนสามารถกระทำได้ และกฎหมายยังแนะนำให้ทุกคนมีการวางแผนภาษีเพื่อให้เสียภาษีได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งสามารถศึกษาได้จากบทความของเรา หรือปรึกษาทีมที่ปรึกษาทางการเงินของเราได้ทันทีครับ

บทความที่เกี่ยวข้อง


อ้างอิง

ขอบคุณข้อมูลจาก:กรมสรรพากร

Allfinn มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน พร้อมให้บริการวางแผนการเงินของท่านอย่างรอบด้าน โดยยึดหลักที่ถูกต้องตามวิชาการ รวมทั้งแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมกับโจทย์ทางการเงินของท่าน เพื่อให้ท่านสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงินได้ตามความต้องการ

ต้องการใช้บริการ?

เป็นเพื่อนกับAllfinn

สนใจขอรับบริการวางแผนการเงินจากผู้เชี่ยวชาญ
กรุณา Add Line เพื่อนัดหมายการให้บริการ

เป็นเพื่อนกับAllfinn