Home / วางแผนการเงิน / วางแผนภาษี / ค่าลดหย่อน

ค่าลดหย่อนภาษี

ปรึกษาภาษี

ค่าลดหย่อนภาษี คือ สิทธิที่กฎหมายกำหนดไว้เพื่อให้สิทธิผู้เสียภาษีสามารถนำรายจ่ายด้านต่างๆที่ระบุไว้ในประมวลรัษฎากร  สามารถนำรายจ่ายต่างๆเหล่านั้นมาใช้ในการลดหย่อนภาษีได้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนภาษี

โดยค่าลดหย่อนภาษีจะไม่ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มารายได้ของผู้เสียภาษีเหมือนกับค่าใช้จ่าย แต่จะเป็นรายจ่ายอื่นๆที่สามารถนำมาใช้ในการลดหย่อนภาษีได้ เช่น การทำประกันชีวิต การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการลดหย่อนภาษี เป็นต้น

ค่าลดหย่อนภาษี นอกจากจะถูกตราไว้ในประมวลรัษฎากรแล้ว ยังถูกตราไว้ในกฎหมายลูกอื่นๆ เช่น กฎกระทรวง ประกาศอธิบดี ซึ่งจะมีการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม รายการต่างๆที่ให้สิทธิในการลดหย่อน รวมถึงการกำหนดเงื่อนไข ข้อบังคับต่างๆ ซึ่งผู้วางแผนภาษีควรมีการศึกษา อัพเดตความรู้ทางภาษีอย่างต่อเนื่อง

โดยทีมงานAllfinnได้ทำการรวบรวม และจัดหมวดหมู่เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาทำความเข้าใจ หากท่านมีข้อสงสัยหรือประสงค์จะใช้บริการสามารถติตต่อทีมงานของเราเพื่อให้คำแนะนำด้านการวางแผนภาษีแก่ท่านได้ครับ


สรุปค่าลดหย่อน

 รายการค่าลดหย่อนเงื่อนไข
1ส่วนตัว60,000บาท-
2คู่สมรส60,000บาทคู่สมรสต้องไม่มีรายได้
3บุตร30,000บาท/คนบุตรอายุไม่เกิน25ปี/
และกำลังศึกษาอยู่
4บิดามารดา30,000บาท/คนอายุ60ปีขึ้นไป
5ฝากครรภ์-คลอดบุตรตามจริง/ไม่เกิน60,000บาทต่อครรภ์กรณีใช้สิทธิสวัสดิการ สิทธิลดหย่อน
จะถูกหักจากค่าใช้จ่ายที่เบิกสวัสดิการ
6อุปการะผู้พิการหรือทุพพลภาพ60,000บาท/คนผู้พิการต้องไม่มีรายได้
7ดอกเบี้ยกู้ซื้อที่อยู่อาศัยตามจริง/ไม่เกิน
100,000บาท
ต้องกู้กับสถาบันการเงินเท่านั้น
8ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ
8.1เงินสะสมประกันสังคมตามจริง/ไม่เกิน
9,000บาท
เฉพาะส่วนเงินสะสมเท่านั้น
8.2เบี้ยประกันชีวิตตามจริง/ไม่เกิน
100,000บาท
กรมธรรม์อายุ10ปีขึ้นไป
8.3เบี้ยประกันสุขภาพตามจริง/ไม่เกิน
15,000บาท
รวมเบี้ยประกันชีวิตไม่เกิน100,000บาท
8.4เบี้ยประกันชีวิต
แบบบำนาญ
ตามจริง/ไม่เกิน15%
หรือ300,000บาท
-ไม่เกิน15%ของรายได้หรือ200,000บาท
(แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า)
-รวมประกันชีวิตต้องไม่เกิน300,000บาท
-รวมข้อ8.2ต้องไม่เกิน500,000บาท
8.5เบี้ยประกันสุขภาพ
บิดามารดา
ตามจริง/รวมกัน
ไม่เกิน15,000บาท
-เฉพาะเบี้ยประกันสุขภาพ
-พ่อแม่มีรายได้สุทธิไม่เกิน30,000บาท/ปี
9การออมและลงทุน
9.1กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
(LTF)
ตามจริง/ไม่เกิน15%-ไม่เกิน15%ของรายได้
-สูงสุดไม่เกิน500,000บาท
9.2กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/
RMF/กบข
ตามจริง/ไม่เกิน15%-รวมทุกรายการไม่เกิน15%ของรายได้
-สูงสุดไม่เกิน500,000บาท
9.3กองทุนการออมแห่งชาติตามจริง/ไม่เกิน
13,200บาท
รวมประกันบำนาญ+ข้อ8.2
ต้องไม่เกิน500,000บาท
10เงินบริจาค
10.1เงินบริจาคทั่วไปตามจริง/ไม่เกิน10%ไม่เกิน10%ของรายได้
หลังหักค่าลดหย่อน
10.2เงินบริจาคเพื่อการศึกษา/
การกีฬา/การพัฒนาสังคม
2เท่า/ไม่เกิน10%ไม่เกิน10%ของรายได้
หลังหักค่าลดหย่อน
10.3เงินบริจาคน้ำท่วม 25601.5เท่า/ไม่เกิน10%ไม่เกิน10%ของรายได้
หลังหักค่าลดหย่อน
11รายการพิเศษ
11.1โครงการบ้านหลังแรกตามจริง/ไม่เกิน
120,000บาท
-แบ่งใช้สิทธิ์ได้5ปี
-เฉพาะคนที่ซื้อบ้านหลังแรกช่วง
13ต.ค.2558-31 ธ.ค. 2559
11.2ช้อปช่วยชาติตามจริง/ไม่เกิน
15,000บาท
-ซื้อ11พ.ย.2560-3ธ.ค.2560
-เฉพาะซื้อจากผู้ประกอบการที่จดVAT
11.3ค่าซ่อมบ้านน้ำท่วมตามจริง/ไม่เกิน
100,000บาท
เฉพาะค่าซ่อมช่วงวันที่
- 1ธ.ค.2559-31พ.ค.2560
- 5ก.ค.2560-31ธ.ค.2560
11.4ค่าซ่อมรถน้ำท่วมตามจริง/ไม่เกิน
30,000บาท
เฉพาะค่าซ่อมช่วงวันที่
- 1ธ.ค.2559-31พ.ค.2560
- 5ก.ค.2560-31ธ.ค.2560
11.5ค่าท่องเที่ยวจังหวัดรองตามจริง/ไม่เกิน
15,000บาท
เฉพาะการท่องเที่ยวในจังหวัดรอง55จังหวัด
11.6เงินลงทุนธุรกิจStartupตามจริง/ไม่เกิน
100,000บาท
-ต้องเป็นธุรกิจเป้าหมายของ สวทช.
-ต้องเป็นธุรกิจSME

บทความที่เกี่ยวข้อง


อ้างอิง

ขอบคุณข้อมูลจาก:กรมสรรพากร

Allfinn มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน พร้อมให้บริการวางแผนการเงินของท่านอย่างรอบด้าน โดยยึดหลักที่ถูกต้องตามวิชาการ รวมทั้งแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมกับโจทย์ทางการเงินของท่าน เพื่อให้ท่านสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงินได้ตามความต้องการ

ต้องการใช้บริการ?

เป็นเพื่อนกับAllfinn

สนใจขอรับบริการวางแผนการเงินจากผู้เชี่ยวชาญ
กรุณา Add Line เพื่อนัดหมายการให้บริการ

เป็นเพื่อนกับAllfinn