Home / วางแผนการเงิน / วางแผนภาษี / ค่าลดหย่อน / ค่าลดหย่อนดอกเบี้ยกู้ซื้อที่อยู่อาศัย

ดอกเบี้ยบ้าน

ดอกเบี้ยบ้านหรือดอกเบี้ยกู้ยืมเพื่อซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัย สามารถใช้เป็นค่าลดหย่อนภาษีได้ตามจริง โดยกฎหมายให้สิทธิลดหย่อนได้สูงสุดไม่เกิน100,000บาท/ปี โดยจะเป็นการกู้เพื่อซื้อบ้านเดี่ยว คอนโด ห้องชุด หรืออาคารพาณิชย์ก็ได้

สำหรับค่าลดหย่อนประเภทอื่นๆสามารถศึกษาได้ที่ค่าลดหย่อน
สำหรับท่านที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ทีมที่ปรึกษาทางการเงินของเรา


หลักฐานที่ต้องใช้

  • สำเนาสัญญากู้ยืมเงิน
  • หนังสือรับรองหลักฐานการจ่ายดอกเบี้ยที่อยู่อาศัยจากเจ้าหนี้จำนอง

เงื่อนไข

การที่จะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีสำหรับดอกเบี้ยการกู้ยืมเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยได้นั้น จะต้องตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้ครบทุกข้อ

  • สามารถใช้สิทธิค่าลดหย่อนดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้านได้ไม่เกิน 100,000บาท
  • ผู้ยื่นภาษีต้องอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้จริง เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ทำให้ไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ เช่น ภัยธรรมชาติ,นายจ้างสั่งให้ไปประจำที่อื่น ฯลฯ
  • ต้องนำบ้านไปจำนองเพื่อเป็นหลักประกันในการกู้ยืมสำหรับการซื้อ หรือ สร้างบ้านนั้น(นับรวมถึงการรีไฟแนนซ์บ้านด้วย) โดยระยะเวลาการจำนองต้องเท่ากับระยะเวลาการกู้ยืมด้วย
  • เจ้าหนี้ต้องเป็นสถาบันการเงิน หรือผู้ที่กฎหมายอนุญาติเท่านั้น เช่น ธนาคาร, นายจ้างที่มีกองทุนสวัสดิการให้กู้ซื้อบ้าน, กองทุน กบข. เป็นต้น

เงื่อนไขเพิ่มเติม

  • กรณีมีการกู้ร่วม ให้ทำการหารเฉลี่ยตามจำนวนผู้กู้ร่วม โดยไม่คำนึงว่าอีกคนจะใช้สิทธิหรือไม่ เช่น กู้ร่วม2คน ดอกเบี้ยปีละ90,000บาท แต่ละคนจะได้รับสิทธิ์ คนละ45,000บาท
  • กรณีกู้ร่วม สิทธิลดหย่อนที่ได้รับรวมกันจะต้องไม่เกิน 100,000บาท เช่นกู้ร่วม2คน ดอกเบี้ยปีละ150,000บาท แต่ละคนจะได้รับสิทธิ์ลดหย่อน คนละ 50,000บาทเท่านั้น(100,000÷2)

บทความที่เกี่ยวข้อง


อ้างอิง

  • มาตรา 47(1)(ซ) ประมวลรัษฎากร,ข้อ 2(52),(53),(59) กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)
  • ข้อ 2(7) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 165),ข้อ 2(7) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 166),ข้อ 2(7) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 167)

Allfinn มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน พร้อมให้บริการวางแผนการเงินของท่านอย่างรอบด้าน โดยยึดหลักที่ถูกต้องตามวิชาการ รวมทั้งแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมกับโจทย์ทางการเงินของท่าน เพื่อให้ท่านสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงินได้ตามความต้องการ

ต้องการใช้บริการ?

เป็นเพื่อนกับAllfinn

สนใจขอรับบริการวางแผนการเงินจากผู้เชี่ยวชาญ
กรุณา Add Line เพื่อนัดหมายการให้บริการ

เป็นเพื่อนกับAllfinn