Home / วางแผนการเงิน / วางแผนภาษี / ค่าลดหย่อน / ค่าลดหย่อนซ่อมรถน้ำท่วม

ค่าซ่อมแซมรถน้ำท่วม

ค่าซ่อมแซมรถที่ถูกน้ำท่วม เนื่องจากผลกระทบของเหตุการณ์น้ำท่วมจากพายุโซนร้อนปาบึก สามารถนำมาใช้เป็นค่าลดหย่อนภาษีได้ ตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน30,000บาท โดยต้องเป็นค่าซ่อมแซมที่จ่ายระหว่าง 3 ม.ค. 2562 ถึง 31 มี.ค. 2562

สำหรับค่าลดหย่อนประเภทอื่นๆสามารถศึกษาได้ที่ค่าลดหย่อน
สำหรับท่านที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ทีมที่ปรึกษาทางการเงินของเรา


หลักฐานที่ต้องใช้

  • หลักฐานการจ่ายค่าซ่อมแซมที่มีชื่อคุณเป็นผู้จ่ายในช่วงเวลาระหว่าง 3 ม.ค. 2562 ถึง 31 มี.ค. 2562

เงื่อนไข

การที่จะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากค่าซ่อมรถที่ถูกน้ำท่วม จะต้องตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้ครบทุกข้อ

  • ทรัพย์สินนั้นเป็นทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากเหตุน้ำท่วมพายุโซนร้อนปาบึกระหว่าง 3 ม.ค. 2562 ถึง 31 มี.ค. 2562
  • สามารถนำมาใช้เป็นค่าลดหย่อนภาษีได้ ตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน30,000บาท
  • ต้องเป็นค่าซ่อมแซมที่จ่ายระหว่าง 3 ม.ค. 2562 ถึง 31 มี.ค. 2562
  • ต้องอยู่ในพื้นที่ที่ทางราชการประกาศให้เป็นพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยหรือ เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
  • ต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ หรือผู้เช่าซื้อ เท่านั้น
  • ถ้ามียานพาหนะมากกว่า1คัน ให้รวมคำนวณค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุหรืออุปกรณ์ในการซ่อมแซมยานพาหนะทุกคันเข้าด้วยกัน

บทความที่เกี่ยวข้อง


อ้างอิง

  • มาตรา 42(17) ประมวลรัษฎากร,ข้อ 2 กฎกระทรวง ฉบับที่ 342 (พ.ศ. 2562)

Allfinn มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน พร้อมให้บริการวางแผนการเงินของท่านอย่างรอบด้าน โดยยึดหลักที่ถูกต้องตามวิชาการ รวมทั้งแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมกับโจทย์ทางการเงินของท่าน เพื่อให้ท่านสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงินได้ตามความต้องการ

ต้องการใช้บริการ?

เป็นเพื่อนกับAllfinn

สนใจขอรับบริการวางแผนการเงินจากผู้เชี่ยวชาญ
กรุณา Add Line เพื่อนัดหมายการให้บริการ

เป็นเพื่อนกับAllfinn