Home / วางแผนการเงิน / วางแผนภาษี / ค่าลดหย่อน / ค่าลดหย่อนบริจาคน้ำท่วม

เงินบริจาคน้ำท่วม 2560

การบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือเหตุการณ์น้ำท่วมนอกจากจะถือเป็นการช่วยเหลือสังคมแล้ว ทางกฎหมายยังอนุญาติให้สามารถนำหลักฐานการบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือน้ำท่วมได้1.5เท่าของจำนวนเงินที่บริจาคจริง โดยให้สิทธิลดหย่อนได้สูงสุดไม่เกิน10%ของรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่น

โดยต้องเป็นการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 หรือ ระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ที่บริจาคให้ส่วนราชการ มูลนิธิ องค์การหรือสถานสาธารณกุศลฯ ที่ได้รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ รวมถึงตัวแทนรับบริจาคที่ได้ขึ้นทะเบียนแจ้งขอเป็นตัวแทนรับบริจาคกับกรมสรรพากร เช่น สถานีโทรทัศน์ หรือสถานีวิทยุ เป็นต้น

สำหรับค่าลดหย่อนประเภทอื่นๆสามารถศึกษาได้ที่ค่าลดหย่อน
สำหรับท่านที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ทีมที่ปรึกษาทางการเงินของเรา


หลักฐานที่ต้องใช้

  • หลักฐานการรับเงินที่มีข้อความระบุว่าเป็นโครงการหรือเป็นการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยอาจระบุพื้นที่และช่วงเวลาที่เกิดอุทกภัยไว้ด้วย หรือ
  • หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในช่วงระยะเวลาที่เกิดอุทกภัย ซึ่งพิสูจน์ผู้โอนและผู้รับโอนได้

เงื่อนไข

การที่จะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือน้ำท่วม จะต้องตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้ครบทุกข้อ

  • สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้1.5เท่าของจำนวนเงินที่บริจาคจริง โดยให้สิทธิลดหย่อนได้สูงสุดไม่เกิน10%ของรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่น
  • ต้องเป็นการบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 และ ระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560
  • บริจาคให้ส่วนราชการ มูลนิธิ องค์การหรือสถานสาธารณกุศลฯ ที่ได้รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ หรือตัวแทนรับบริจาคที่ได้ขึ้นทะเบียนแจ้งขอเป็นตัวแทนรับบริจาคกับกรมสรรพากร เช่น สถานีโทรทัศน์ หรือสถานีวิทยุ เป็นต้น โดยสามารถดูรายชื่อได้ที่ http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/morkor/web_mk/agent_flood6.pdf
  • ต้องมีหลักฐานการบริจาคเงินที่ถูกต้อง

บทความที่เกี่ยวข้อง


อ้างอิง

  • พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 638) พ.ศ. 2560
  • พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 645) พ.ศ. 2560

Allfinn มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน พร้อมให้บริการวางแผนการเงินของท่านอย่างรอบด้าน โดยยึดหลักที่ถูกต้องตามวิชาการ รวมทั้งแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมกับโจทย์ทางการเงินของท่าน เพื่อให้ท่านสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงินได้ตามความต้องการ

ต้องการใช้บริการ?

เป็นเพื่อนกับAllfinn

สนใจขอรับบริการวางแผนการเงินจากผู้เชี่ยวชาญ
กรุณา Add Line เพื่อนัดหมายการให้บริการ

เป็นเพื่อนกับAllfinn