Home / วางแผนการเงิน / วางแผนภาษี / ผู้มีหน้าที่เสียภาษี

ผู้มีหน้าที่เสียภาษี

ปรึกษาภาษี

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้แก่ ผู้ที่มีเงินได้เกิดขึ้นระหว่างปีที่ผ่านมา ให้เสียภาษีโดยใช้อัตราภาษีบุคคลธรรมดา ซึ่งแบ่งสถานะได้ดังต่อไปนี้

1) บุคคลธรรมดา

จากข้อนี้จะเห็นว่ากฎหมายได้หมายความถึงบุคคลทุกคนที่ยังมีชีวิตอยู่ หากมีรายได้ต้องเสียภาษี ไม่ว่าจะเป็น
-อายุเท่าไหร่ก็ต้องเสียภาษี : ทุกอายุไม่ว่าจะเป็นเด็ก ถ้ามีรายได้ก็ต้องเสียภาษี หรือคนแก่ต่อให้ยังมีรายได้ก็ต้องเสียภาษี
-ประกอบอาชีพอะไรก็ตาม : ทุกอาชีพต่อให้เป็นนักบวช หรือ พระภิกษุ หากมีรายได้ก็ต้องเสียภาษี

2) ผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี

กรณีที่มีบุคคลใดมีรายได้ และเสียชีวิตระหว่างปีภาษี กฎหมายได้กำหนดให้บุคคลนั้นยังมีภาระที่จะต้องเสียภาษีเปรียบเสมือนยังมีชีวิตอยู่ โดยให้ผู้จัดการมรดก ทายาท หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่ดำเนินการแทนผู้เสียชีวิต

3) กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง

กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง หากให้นิยามง่ายๆก็คือรายได้ที่เกิดจากทรัพย์สินของผู้ตาย

โดยกฎหมายได้ระบุไว้ว่าเมื่อผู้ตายเสียชีวิตเกินหนึ่งปี แล้วยังไม่ได้มีการแบ่งมรดกให้แก่ทายาท ในปีภาษีถัดมามรดกนั้นจะถูกเรียกว่ากองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง ซึ่งถ้ากองมรดกนั้นยังคงมีรายได้เกิดขึ้น เช่นค่าลิขสิทธิ์ เงินปันผล หรือ ดอกเบี้ย ซึ่งกฎหมายกำหนดให้ทายาทหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่เสียภาษี โดยให้เสียภาษีในอัตราภาษีบุคคลธรรมดา

4) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

-ห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่จดทะเบียน คือ กลุ่มบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไป รวมตัวกันทำกิจกรรม เพื่อแบ่งกันกำไรกัน
-คณะบุคคล คือ กลุ่มบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไป รวมตัวกันทำกิจกรรม โดยไม่ได้วัตถุประสงค์เพื่อแบ่งกำไรกัน

เนื่องจากทั้งห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลยังไม่ถูกนับเป็นนิติบุคคล ดังนั้นเมื่อมีรายได้กฎหมายจึงกำหนดให้ทั้งห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลต้องเสียภาษีในรูปแบบของบุคคลธรรมดา

5) วิสาหกิจชุมชน ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เฉพาะที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

สำหรับวิสาหกิจชุมชนจะเหมือนกับห้างหุ้นส่วนสามัญ ซึ่งกฎหมายยังไม่ได้จัดให้อยู่ในส่วนของนิติบุคคล ดังนั้นเมื่อมีรายได้จึงจำเป็นต้องเสียภาษีในรูปแบบของบุคคลธรรมดา


บทความที่เกี่ยวข้อง


อ้างอิง

ขอบคุณข้อมูลจาก:กรมสรรพากร

  • มาตรา 56 ประมวลรัษฎากร
  • มาตรา 57 ทวิ ประมวลรัษฎากร

Allfinn มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน พร้อมให้บริการวางแผนการเงินของท่านอย่างรอบด้าน โดยยึดหลักที่ถูกต้องตามวิชาการ รวมทั้งแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมกับโจทย์ทางการเงินของท่าน เพื่อให้ท่านสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงินได้ตามความต้องการ

ต้องการใช้บริการ?

เป็นเพื่อนกับAllfinn

สนใจขอรับบริการวางแผนการเงินจากผู้เชี่ยวชาญ
กรุณา Add Line เพื่อนัดหมายการให้บริการ

เป็นเพื่อนกับAllfinn