Navigator : วางแผนการเงิน->วางแผนภาษี->ค่าลดหย่อน->ช้อปช่วยชาติ


ช้อปช่วยชาติ

โครงการช้อปช่วยชาติ หรือชื่อทางการของโครงการนี้คือ “ค่าซื้อสินค้าหรือบริการในประเทศ” กฎหมายได้ให้สิทธิให้สามารถนำมาลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงสูงสุด15,000บาท โดยต้องเป็นการซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบกิจการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มระหว่างวันที่ 11 พ.ย. – 3 ธ.ค. 2560

สำหรับค่าลดหย่อนประเภทอื่นๆสามารถศึกษาได้ที่ค่าลดหย่อน
สำหรับท่านที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ทีมที่ปรึกษาทางการเงินของเรา


หลักฐานที่ต้องใช้

 • ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปที่ระบุชื่อผู้ซื้อสินค้าและบริการ วันที่ รายการและจำนวนเงิน

เงื่อนไข

การที่จะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากการช้อปช่วยชาติ จะต้องตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้ครบทุกข้อ

 • สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน15,000บาท
 • ต้องเป็นการซื้อสินค้า/บริการที่เกิดขึ้นระหว่าง 11 พ.ย. – 3 ธ.ค. 2560
 • ต้องซื้อสินค้า/บริการกับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • ต้องเป็นสินค้า/บริการที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% อยู่แล้ว
 • ต้องขอรับใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ (ไม่สามารถใช้สลิปใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีอย่างย่อได้)
 • สินค้าและบริการที่ไม่ได้รับสิทธิลดหย่อน
  • สุรา เบียร์ ไวน์
  • ยาสูบ
  • น้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ
  • รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ
  • ค่าที่พักและโรงแรม
  • ค่านำเที่ยว มัคคุเทศน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  • ค่าตั๋วเครื่องบินไปต่างประเทศ
  • ค่าน้ำประปา ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ของเดือนนี้ซึ่งคิดจากยอดการใช้ของเดือนที่ผ่านมา
  • สินค้าหรือบริการที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 0%
  • สินค้าหรือบริการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่แล้ว เช่น ผักสด ของสด หนังสือ ทองคำแท่ง การรับบริการจากสถานพยาบาล ค่าศัลยกรรม ค่ารักษาพยาบาล ค่าซื้อประกันชีวิต ค่าประกันภัยรถยนต์ เป็นต้น

บทความที่เกี่ยวข้อง


อ้างอิง

 • กฎกระทรวง ฉบับที่ 333 (พ.ศ. 2560)

Allfinn มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน พร้อมให้บริการวางแผนการเงินของท่านอย่างรอบด้าน โดยยึดหลักที่ถูกต้องตามวิชาการ รวมทั้งแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมกับโจทย์ทางการเงินของท่าน เพื่อให้ท่านสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงินได้ตามความต้องการ

ต้องการใช้บริการ?

เป็นเพื่อนกับAllfinn

สนใจขอรับบริการวางแผนการเงินจากผู้เชี่ยวชาญ
กรุณา Add Line เพื่อนัดหมายการให้บริการ

เป็นเพื่อนกับAllfinn