Home / วางแผนการเงิน / วางแผนมรดก

วางแผนมรดก

แผนประกันชีวิตและทรัพย์สิน

การวางแผนมรดก คือ กระบวนการในการบริหารและส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ทายาท อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมายกำหนด

การวางแผนมรดก จะคำต้องคำนึงถึงปัจจัยสำคัญ 2 ด้าน คือ ด้านกระบวนการทางกฎหมาย และ กระบวนการทางภาษี ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการส่งต่อสินทรัพย์ให้แก่คนรุ่นต่อไป

การวางแผนมรดกถือเป็นการวางแผนการเงินขั้นสูงที่สุด แสดงให้เห็นว่าสามารถบริหารการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนสามารถส่งต่อสินทรัพย์และความมั่งคั่งจากรุ่นสู่รุ่นอย่างแท้จริง

Allfinn มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน พร้อมให้บริการวางแผนการเงินของท่านอย่างรอบด้าน โดยยึดหลักที่ถูกต้องตามวิชาการ รวมทั้งแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมกับโจทย์ทางการเงินของท่าน เพื่อให้ท่านสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงินได้ตามความต้องการ

ต้องการใช้บริการ?

เป็นเพื่อนกับAllfinn

สนใจขอรับบริการวางแผนการเงินจากผู้เชี่ยวชาญ
กรุณา Add Line เพื่อนัดหมายการให้บริการ

เป็นเพื่อนกับAllfinn