Home / วางแผนการเงิน / ค่าบริการวางแผนการเงิน

อัตราค่าบริการวางแผนการเงิน

ค่าบริการวางแผนการเงินสินทรัพย์<1ล้านบาทสินทรัพย์1-10ล้านบาทสินทรัพย์>10ล้านบาท
-วางแผนการเงินแบบองค์รวม6,900 บาท16,900 บาท35,000 บาท
-วางแผนจัดการกระแสเงินสด2,000 บาท6,000 บาท15,000 บาท
-วางแผนบริหารความเสี่ยง2,000 บาท6,000 บาท15,000 บาท
-วางแผนการลงทุน2,000 บาท6,000 บาท15,000 บาท
-วางแผนการศึกษาบุตร2,000 บาท6,000 บาท15,000 บาท
-วางแผนการเกษียณ2,000 บาท6,000 บาท15,000 บาท
-วางแผนภาษี2,000 บาท6,000 บาท15,000 บาท
-วางแผนมรดก2,000 บาท6,000 บาท15,000 บาท
ค่าบริการปรับปรุงแผนการเงิน/แผน/ครั้ง500 บาท2,500 บาท5,000 บาท

(ปรับปรุงล่าสุด: 16 กุมภาพันธ์ 2562)
หมายเหตุ:สำหรับลูกค้าที่ประสงค์จะซื้อผลิตภัณฑ์การเงินผ่านที่ปรึกษาการเงินของAllfinn
แนะนำให้ใช้บริการ Private Wealth / Micro Private Wealth®