Market Update:ครม.สั่งเก็บภาษีกองทุนตราสารหนี้

Market Update:ครม.สั่งเก็บภาษีกองทุนตราสารหนี้ ครม.เห็นชอบเก็บภาษีจากกองทุนรวมตราสารหนี้ในอัตรา 15% คิดภาษีเฉพาะจากส่วนที่เป็นผลตอบแทนจากอัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้เท่านั้น ให้ผู้ออกตราสารหนี้เป็นผู้หักภาษีเพื่อนำส่งกรมสรรพากร โดยผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภาระต้องยื่นภาษี จะส่งผลให้ผลตอบแทนรวมของกองทุนตราสารหนี้ลดลงเนื่องจากภาระภาษีในส่วนของดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น ผู้ลงทุนยังคงได้ประโยชน์ภาษีในแง่ที่ว่า กองทุนรวมไม่ต้องเสียภาษีในส่วนของCapital Gain taxที่ได้จากตราสารหนี้ ปัจจุบันยังคงไม่กระทบผู้ถือหน่วยลงทุนRMF และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ครม.สั่งเก็บภาษีกองทุนตราสารหนี้ ครม.เห็นชอบเก็บภาษีจากกองทุนรวมตราสารหนี้ในอัตรา 15% เนื้อหาข่าว ที่ประชุมครม.เห็นชอบเก็บภาษีจากจากกองทุนรวมตราสารหนี้ในอัตรา 15%โดยกำหนดให้กองทุนรวมมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล…

Continue Reading →

Market update : วิกฤตการณ์ค่าเงินตุรกี

Market update : วิกฤตการณ์ค่าเงินตุรกี ฐานะทางการเงินของประเทศตุรกีค่อนข้างอ่อนแอเป็นทุนเดิม สหรัฐได้ประกาศคว่ำบาตรต่อรัฐมนตรีมหาดไทยและยุติธรรมของตุรกี สหรัฐฯ ประกาศขึ้นภาษีนำเข้าเหล็ก อลูมิเนียมจากตุรกี ส่งผลต่อค่าเงินลีร่า (lira) ของตุรกี ร่วงลงอย่างรุนแรงจากต้นเดือน ส.ค.18 ถึงวันที่ 10 ส.ค. กว่า 40% ซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ของตุรกีทันที…

Continue Reading →