Home / Private Wealth

บริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคล

Private Wealth

สำหรับผู้มีสินทรัพย์ลงทุน
10,000,000 บาทขึ้นไป


บริการ Private Wealth คืออะไร?

Private Wealth Management คือ การบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคลโดยการให้คำแนะนำและบริหารพอร์ตการลงทุนแบบเฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคล ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้ เพื่อให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ต้องการ

Private Wealth เป็นบริการพิเศษสำหรับกลุ่มลูกค้าสินทรัพย์สูงเท่านั้น โดยการให้คำแนะนำบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนด้วยการวางกลยุทธ์เพื่อรับมือความผันผวนของสภาวะตลาด ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ ทั้งจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจ หรือปัจจัยภายใน เช่น เป้าหมายทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้า เป็นต้น

นอกจากนี้ Private Wealth ยังมองถึงการบริหารสินทรัพย์ต่างๆของลูกค้าในทุกมิติ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านของAllfinn ช่วยทำการวางแผนให้ลูกค้า รวมถึงใช้เครื่องมือและผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆเข้ามาช่วยให้การบริหารสินทรัพย์เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ท่านสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงิน ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และ ระยะยาวได้ในทุกมิติ


สรุปลักษณะสำคัญของบริการ Private Wealth

Private Wealth
เป้าหมายการวางแผน-เน้นกลยุทธ์การลงทุน ควบคู่กับการวางแผนภาพรวม
-เพื่อให้ลูกค้าสามารถบรรลุเป้าหมายการเงินในทุกมิติ
-เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีที่สุดภายใต้ความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย-เจ้าของธุรกิจ
-ผู้บริหารระดับสูง
-ผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะทาง เช่น แพทย์ วิศวกร ผู้ตรวจสอบบัญชี
กลยุทธ์การลงทุน-ใช้กลยุทธ์การลงทุนทั้งแบบ Active และ Passive Strategy
สินทรัพย์ที่ลงทุน-ลงทุนในสินทรัพย์(Asset Class)ทุกประเภท
-ใช้เครื่องมือทางการเงินหลากหลายประเภท
-ภายใต้เงื่อนไขความเข้าใจของลูกค้า
บริการหลัก-วางแผนการลงทุน(สำหรับลูกค้าสินทรัพย์สูง)
-วางแผนจัดการกระแสเงินสด(สำหรับลูกค้าสินทรัพย์สูง)
-วางแผนบริหารความเสี่ยง(สำหรับลูกค้าสินทรัพย์สูง)
-วางแผนการศึกษาบุตร(สำหรับลูกค้าสินทรัพย์สูง)
-วางแผนภาษี(สำหรับลูกค้าสินทรัพย์สูง)
-วางแผนเกษียณ(สำหรับลูกค้าสินทรัพย์สูง)
-วางแผนส่งมอบมรดกให้ทายาท(สำหรับลูกค้าสินทรัพย์สูง)
บริการเสริม
(มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
-การให้คำแนะนำเพื่อลงทุนในหุ้นรายตัว
-การให้คำแนะนำเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ประเภทCryptocurrency
-การให้คำแนะนำด้านHedgingความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
--อัตราแลกเปลี่ยน(Forex)
--ต้นทุนสินค้าที่เป็นCommodity
เงื่อนไขการใช้บริการ-สินทรัพย์ลงทุนขั้นต่ำ 10,000,000 บาท หรือ
-มีรายได้ขั้นต่ำ 3,000,000 บาท/ปี


เราจัดสรรเงินของท่านไปลงทุนในอะไร?

การลงทุน : ในด้านการลงทุนและการบริหารเงินสด ทางเราให้บริการโดยใช้ผลิตภัณฑ์กองทุนรวมเป็นเครื่องมือหลักในการลงทุน

โดยเราได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป จำกัด(มหาชน) ให้เป็นตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน (Selling Agent) อย่างเป็นทางการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมทั้งสิ้น 22 แห่ง(ดูรายชื่อ บลจ ที่เราเป็นตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุนได้ที่นี่) สามารถให้บริการซื้อขายกองทุนประเภทต่างๆ ดังนี้

 • กองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศ(Mutual Fund)
 • กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ(Foreign Investment Fund)
 • กองทุนรวมที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก(Commodity Fund)
 • กองทุน LTF / RMF
 • กองทุนส่วนบุคคล(Private Fund) บริหารงานโดย บล.ฟิลลิป
  (เฉพาะสำหรับลูกค้าที่สามารถรับความเสี่ยงได้สูงมากเท่านั้น)

การบริหารความเสี่ยง : สำหรับด้านการบริหารความเสี่ยง ทางเราให้บริการโดยใช้ผลิตภัณฑ์ประกันเป็นเครื่องมือหลักในการบริหารความเสี่ยง

 • ประกันชีวิต(ให้บริการโดยบริษัท เอไอเอ จำกัด)
 • ประกันUnit-Linked(ให้บริการโดยบริษัท เอไอเอ จำกัด)
 • ประกันสุขภาพ(ให้บริการโดยบริษัทประกันภัยกว่า 30 บริษัท)
 • ประกันวินาศภัย(ให้บริการโดยบริษัทประกันภัยกว่า 30 บริษัท)

Allfinn ได้ค่าตอบแทนอะไรจากการให้บริการ Private Wealth?

สำหรับบริการPrivate Wealthมาตรฐาน ทางAllfinnไม่ได้คิดค่าบริการใดๆจากลูกค้า เนื่องจากทางเราตระหนักว่า "ผลิตภัณฑ์การเงินทุกประเภทที่อยู่ในตลาดล้วนจ่ายค่าตอบแทน (Commission) ให้แก่นายหน้าหรือตัวแทนอยู่แล้ว"

แต่เนื่องจากผู้จำหน่ายส่วนใหญ่มักให้บริการในลักษณะProduct-Driven หรือการขายโดยเน้นผลิตภัณฑ์เป็นหลัก ซึ่งส่วนมากแล้วมักจะไม่ตอบโจทย์ความต้องการทางการเงินของลูกค้า

ด้วยเหตุนี้เองทางเราจึงให้บริการในลักษณะCustomer-Driven ใช้ผู้เชี่ยวชาญการเงินในแต่ละสาขามาร่วมกันวางแผนให้ลูกค้า เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ได้ในทุกมิติ โดยยึดหลัก "3Wins principle" คือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้ง3ฝ่ายต้องได้ประโยชน์ร่วมกัน

 • ลูกค้า-ได้ผลิตภัณฑ์การเงินที่ตอบโจทย์ความต้องการอย่างแท้จริง เข้าใจข้อดี/ข้อเสีย รวมถึงกลยุทธ์ต่างๆในการนำเอาผลิตภัณฑ์การเงินไปใช้ในเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด
 • บริษัทผู้ออกผลิตภัณฑ์การเงิน-เพราะเมื่อลูกค้าเข้าใจลักษณะต่างๆ ข้อดี/ข้อเสีย ของแต่ละProductอย่างแท้จริง ย่อมไม่ก่อให้เกิดปัญหาการให้บริการในระยะยาว
 • Allfinn-เพราะเมื่อทางเราตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างครบถ้วน ลูกค้าย่อมใช้บริการกับเราได้นาน ซึ่งนั่นย่อมหมายถึงรายได้ที่มั่นคงของเราในระยะยาว

ลูกค้าตัดสินใจเองได้หรือไม่?

ทีมงานAllfinnจะเป็นผู้ให้คำแนะนำ พร้อมทั้งเสนอแผนและทางเลือกให้กับลูกค้าเท่านั้น ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ตัดสินใจด้วยตนเอง หากลูกค้าไม่เห็นด้วยกับคำแนะนำหรือแผนที่ทีมงานเสนอ สามารถปฎิเสธหรือแจ้งให้ทีมงานปรับแผนให้ตรงตามความต้องการได้ทันที


ลูกค้าเลือกใช้เฉพาะบางบริการได้หรือไม่

ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการได้ตามความประสงค์ของลูกค้า อย่างไรก็ตามทางเราขอแนะนำให้ลูกค้าเลือกใช้บริการให้ครบทุกมิติ เพื่อให้ลูกค้าได้ผลประโยชน์สูงที่สุด

นอกจากนั้นบริการPrivate Wealth ยังถูกออกแบบมาเพื่อให้วางแผนให้ลูกค้าในทุกมิติ การที่ลูกค้าเลือกใช้บริการเพียงบางด้านอาจะทำให้ทีมงานของเราไม่ทราบโจทย์ทางการเงินในบางด้าน ทำให้อาจเกิดปัญหาด้านCash Flow Mismatch(กระแสเงินสดไม่สอดคล้องกับความต้องการทางการเงิน) ได้ในอนาคต


ค่าบริการ Private Wealth

สำหรับบริการมาตรฐานPrivate Wealth ทางAllfinnไม่ได้มีการคิดค่าบริการใดๆจากลูกค้า

ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์จะใช้บริการพิเศษ เช่น การจัดพอร์ตลงทุนในหุ้นรายตัว หรือ Crytocurrency สามารถดูรายละเอียดค่าบริการจาก ค่าบริการPrivate Wealth และ Micro Private Wealth®


เงื่อนไขการใช้บริการ Private Wealth

 • สินทรัพย์ลงทุนขั้นต่ำ 10,000,000 บาท หรือ
 • มีรายได้ขั้นต่ำ 3,000,000 บาท/ปี

กรณีที่ลูกค้าต้องการใช้บริการ Private Wealth แต่มีสินทรัพย์ไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำ ทาง Allfinn มีบริการ Micro Private Wealth® สำหรับให้บริการลูกค้า

Allfinn มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน พร้อมให้บริการวางแผนการเงินของท่านอย่างรอบด้าน โดยยึดหลักที่ถูกต้องตามวิชาการ รวมทั้งแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมกับโจทย์ทางการเงินของท่าน เพื่อให้ท่านสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงินได้ตามความต้องการ

ต้องการใช้บริการ?

เป็นเพื่อนกับAllfinn

สนใจขอรับบริการวางแผนการเงินจากผู้เชี่ยวชาญ
กรุณา Add Line เพื่อนัดหมายการให้บริการ

เป็นเพื่อนกับAllfinn