Home / Private Wealth

บริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคล

Private Wealth

สำหรับผู้มีเงินลงทุน 10,000,000 บาทขึ้นไป


บริการ Private Wealth คืออะไร?

Private Wealth Management คือ การบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคลโดยการให้คำแนะนำและบริหารพอร์ตการลงทุนแบบเฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคล ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้ เพื่อให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ต้องการ

Private Wealth เป็นบริการพิเศษสำหรับกลุ่มลูกค้าสินทรัพย์สูงเท่านั้น โดยการให้คำแนะนำบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนด้วยการวางกลยุทธ์เพื่อรับมือความผันผวนของสภาวะตลาด ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ ทั้งจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจ หรือปัจจัยภายใน เช่น เป้าหมายทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้า เป็นต้น

นอกจากนี้ Private Wealth ยังมองถึงการบริหารสินทรัพย์ต่างๆของลูกค้าในทุกมิติ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านของAllfinn ช่วยทำการวางแผนให้ลูกค้า รวมถึงใช้เครื่องมือและผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆเข้ามาช่วยให้การบริหารสินทรัพย์เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ท่านสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงิน ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และ ระยะยาวได้ในทุกมิติ


สรุปลักษณะสำคัญของบริการ Private Wealth

Private Wealth
เป้าหมายการวางแผน-เน้นการวางแผนภาพรวม ควบคู่กับกลยุทธ์การลงทุน
-เพื่อให้ลูกค้าสามารถบรรลุเป้าหมายการเงินในทุกมิติ
-เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีที่สุดภายใต้ความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย-เจ้าของธุรกิจ
-ผู้บริหารระดับสูง
-ผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะทาง เช่น แพทย์ วิศวกร ผู้ตรวจสอบบัญชี
กลยุทธ์การลงทุน-ใช้กลยุทธ์การลงทุนทั้งแบบ Active และ Passive Strategy
สินทรัพย์ที่ลงทุน-ลงทุนในสินทรัพย์(Asset Class)ทุกประเภท
-ใช้เครื่องมือทางการเงินหลากหลายประเภท
-ภายใต้เงื่อนไขความเข้าใจของลูกค้า
บริการหลัก-วางแผนการลงทุน(สำหรับลูกค้าสินทรัพย์สูง)
-วางแผนจัดการกระแสเงินสด(สำหรับลูกค้าสินทรัพย์สูง)
-วางแผนบริหารความเสี่ยง(สำหรับลูกค้าสินทรัพย์สูง)
-วางแผนการศึกษาบุตร(สำหรับลูกค้าสินทรัพย์สูง)
-วางแผนภาษี(สำหรับลูกค้าสินทรัพย์สูง)
-วางแผนเกษียณ(สำหรับลูกค้าสินทรัพย์สูง)
-วางแผนส่งมอบมรดกให้ทายาท(สำหรับลูกค้าสินทรัพย์สูง)
บริการเสริม
(มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
-การให้คำแนะนำเพื่อลงทุนในหุ้นรายตัว
-การให้คำแนะนำเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ประเภทCryptocurrency
-การให้คำแนะนำด้านHedgingความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
--อัตราแลกเปลี่ยน(Forex)
--ต้นทุนสินค้าที่เป็นCommodity
เงื่อนไขการใช้บริการ-เงินลงทุนขั้นต่ำ 10,000,000 บาท


เราจัดสรรเงินของท่านไปลงทุนในอะไร?

การลงทุน : ในด้านการลงทุนและการบริหารเงินสด ทางเราให้บริการโดยใช้ผลิตภัณฑ์กองทุนรวมเป็นเครื่องมือหลักในการลงทุน

โดยเราได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป จำกัด(มหาชน) ให้เป็นตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน (Selling Agent) อย่างเป็นทางการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมทั้งสิ้น 22 แห่ง(ดูรายชื่อ บลจ ที่เราเป็นตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุนได้ที่นี่) สามารถให้บริการซื้อขายกองทุนประเภทต่างๆ ดังนี้

 • กองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศ(Mutual Fund)
 • กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ(Foreign Investment Fund)
 • กองทุนรวมที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก(Commodity Fund)
 • กองทุน LTF / RMF
 • กองทุนส่วนบุคคล(Private Fund) บริหารงานโดย บล.ฟิลลิป
  (เฉพาะสำหรับลูกค้าที่สามารถรับความเสี่ยงได้สูงมากเท่านั้น)

การบริหารความเสี่ยง : สำหรับด้านการบริหารความเสี่ยง ทางเราให้บริการโดยใช้ผลิตภัณฑ์ประกันเป็นเครื่องมือหลักในการบริหารความเสี่ยง

 • ประกันชีวิต(ให้บริการโดยบริษัท เอไอเอ จำกัด)
 • ประกันUnit-Linked(ให้บริการโดยบริษัท เอไอเอ จำกัด)
 • ประกันสุขภาพ(ให้บริการโดยบริษัทประกันภัยกว่า 30 บริษัท)
 • ประกันวินาศภัย(ให้บริการโดยบริษัทประกันภัยกว่า 30 บริษัท)

ค่าบริการ Private Wealth

สำหรับบริการมาตรฐานPrivate Wealth ทางAllfinnคิดค่าบริการวางแผนการเงินในครั้งแรก20,000บาท(จ่ายครั้งเดียว)

สำหรับค่าบริการติดตามดูแลพอร์ตและค่าบริการในการปรับแผนการเงินในปีต่อไป ม่มีการเรียกเก็บค่าบริการ

ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์จะใช้บริการพิเศษ เช่น การจัดพอร์ตลงทุนในหุ้นรายตัว หรือ Crytocurrency สามารถดูรายละเอียดค่าบริการจาก ค่าบริการPrivate Wealth และ Micro Private Wealth®


เงื่อนไขการใช้บริการ Private Wealth

 • เงินลงทุนขั้นต่ำ 10,000,000 บาท

กรณีที่ลูกค้าต้องการใช้บริการ Private Wealth แต่มีสินทรัพย์ไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำ ทาง Allfinn มีบริการ Micro Private Wealth® สำหรับให้บริการลูกค้า

Allfinn มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน พร้อมให้บริการวางแผนการเงินของท่านอย่างรอบด้าน โดยยึดหลักที่ถูกต้องตามวิชาการ รวมทั้งแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมกับโจทย์ทางการเงินของท่าน เพื่อให้ท่านสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงินได้ตามความต้องการ

ต้องการใช้บริการ?

เป็นเพื่อนกับAllfinn

สนใจขอรับบริการวางแผนการเงินจากผู้เชี่ยวชาญ
กรุณา Add Line เพื่อนัดหมายการให้บริการ

เป็นเพื่อนกับAllfinn