Home / Private Wealth / Micro Private Wealth®

Micro Private Wealth®

Micro Private Wealth®

สำหรับผู้มีรายได้มากกว่า 25,000บาท/เดือน
หรือสินทรัพย์ลงทุน 300,000 บาทขึ้นไป


บริการ Micro Private Wealth® คืออะไร?

Private Wealth Management คือ การบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคลโดยการให้คำแนะนำและบริหารพอร์ตการลงทุนแบบเฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคล ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้ เพื่อให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ต้องการ

นอกจากนี้Private Wealth ยังมองถึงการบริหารสินทรัพย์ต่างๆของลูกค้าในทุกมิติ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านของAllfinn ช่วยทำการวางแผนให้ลูกค้า รวมถึงใช้เครื่องมือและผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆเข้ามาช่วยให้การบริหารสินทรัพย์เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ท่านสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้ในทุกมิติ

Allfinn ได้ตระหนักถึงประโยชน์ของบริการ Private Wealth แก่ลูกค้า เรามีความเชื่ออย่างแรงกล้าว่าลูกค้าทุกคนควรได้รับบริการที่มีคุณภาพดีที่สุด ดังนั้นเราจึงนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยลดต้นทุนการให้บริการ เพื่อให้เราสามารถนำบริการ Private Wealth ที่มีต้นทุนบริการสูง มาให้บริการกับลูกค้าทั่วไปได้ในวงกว้าง ในนามของบริการ Micro Private Wealth®


ความแตกต่างระหว่าง Private Wealth กับ Micro Private Wealth® ?

 Private WealthMicro Private Wealth®
ค่าบริการ20,000บาท3,000บาท
เป้าหมายการวางแผน-เน้นการวางแผนภาพรวม ควบคู่กับกลยุทธ์การลงทุน
-เพื่อให้ลูกค้าสามารถบรรลุเป้าหมายการเงินในทุกมิติ
-เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีที่สุด
ภายใต้ความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้
-เน้นการวางแผนภาพรวม
-เพื่อให้ลูกค้าสามารถบรรลุเป้าหมายการเงินในทุกมิติ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย-เจ้าของธุรกิจ
-ผู้บริหารระดับสูง
-ผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะทาง เช่น แพทย์ วิศวกร ผู้ตรวจสอบบัญชี
-ผู้มีรายได้ประจำ
-ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
กลยุทธ์การลงทุน-ใช้กลยุทธ์การลงทุนทั้งแบบ
Active ร่วมกับ Passive Strategy
-ใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ
Passive Strategy เป็นหลัก
สินทรัพย์ที่ลงทุน-ลงทุนในสินทรัพย์(Asset Class)ทุกประเภท
-ใช้เครื่องมือทางการเงินหลากหลายประเภท
-ภายใต้เงื่อนไขความเข้าใจของลูกค้า
-ลงทุนในสินทรัพย์การเงิน(Asset Class)เฉพาะในประเทศเท่านั้น
-ใช้เครื่องมือการเงินที่เรียบง่าย ไม่ซับซ้อน
บริการหลัก-วางแผนการลงทุน
(สำหรับลูกค้าสินทรัพย์สูง)
-วางแผนจัดการกระแสเงินสด
(สำหรับลูกค้าสินทรัพย์สูง)
-วางแผนบริหารความเสี่ยง
(สำหรับลูกค้าสินทรัพย์สูง)
-วางแผนการศึกษาบุตร
(สำหรับลูกค้าสินทรัพย์สูง)
-วางแผนภาษี
(สำหรับลูกค้าสินทรัพย์สูง)
-วางแผนเกษียณ
(สำหรับลูกค้าสินทรัพย์สูง)
-วางแผนส่งมอบมรดกให้ทายาท
(สำหรับลูกค้าสินทรัพย์สูง)
-วางแผนการลงทุน
(สำหรับลูกค้าทั่วไป)
-วางแผนจัดการกระแสเงินสด
(สำหรับลูกค้าทั่วไป)
-วางแผนบริหารความเสี่ยง
(สำหรับลูกค้าทั่วไป)
-วางแผนการศึกษาบุตร
(สำหรับลูกค้าทั่วไป)
-วางแผนภาษี
(สำหรับลูกค้าทั่วไป)
-วางแผนเกษียณ
(สำหรับลูกค้าทั่วไป)
-วางแผนส่งมอบทรัพย์สิน
ให้ทายาท(สำหรับลูกค้าทั่วไป)
บริการเสริม
(มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
-การให้คำแนะนำเพื่อลงทุน
ในหุ้นรายตัว
-การให้คำแนะนำเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ประเภทCryptocurrency
-การให้คำแนะนำด้านHedgingความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
--อัตราแลกเปลี่ยน(Forex)
--ต้นทุนสินค้าที่เป็นCommodity
-การจัดพอร์ตลงทุนด้วยกลยุทธ์
เชิงรุก
(Active Strategy)
-การให้คำแนะนำเพื่อลงทุน
ในหุ้นรายตัว
เงื่อนไขการใช้บริการ-สินทรัพย์ลงทุนขั้นต่ำ 10,000,000 บาท หรือ
-มีรายได้ขั้นต่ำ 3,000,000 บาท/ปี
-สินทรัพย์ลงทุนขั้นต่ำ 300,000 บาท หรือ
-มีรายได้ขั้นต่ำ 25,000 บาท/เดือน


เราจัดสรรเงินของท่านไปลงทุนในอะไร?

การลงทุน : ในด้านการลงทุนและการบริหารเงินสด ทางเราให้บริการโดยใช้ผลิตภัณฑ์กองทุนรวมเป็นเครื่องมือหลักในการลงทุน

โดยเราได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป จำกัด(มหาชน) ให้เป็นตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน (Selling Agent) อย่างเป็นทางการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมทั้งสิ้น 22 แห่ง(ดูรายชื่อ บลจ ที่เราเป็นตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุนได้ที่นี่) สามารถให้บริการซื้อขายกองทุนประเภทต่างๆ ดังนี้

  • กองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศ(Mutual Fund)
  • กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ(Foreign Investment Fund)
  • กองทุนรวมที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก(Commodity Fund)
  • กองทุน LTF / RMF

การบริหารความเสี่ยง : สำหรับด้านการบริหารความเสี่ยง ทางเราให้บริการโดยใช้ผลิตภัณฑ์ประกันเป็นเครื่องมือหลักในการบริหารความเสี่ยง

  • ประกันชีวิต(ให้บริการโดยบริษัท เอไอเอ จำกัด)
  • ประกันUnit-Linked(ให้บริการโดยบริษัท เอไอเอ จำกัด)
  • ประกันสุขภาพ(ให้บริการโดยบริษัทประกันภัยกว่า 30 บริษัท)
  • ประกันวินาศภัย(ให้บริการโดยบริษัทประกันภัยกว่า 30 บริษัท)

ค่าบริการ Micro Private Wealth®

สำหรับบริการมาตรฐานMicro Private Wealth® ทางAllfinnคิดค่าบริการวางแผนการเงินในครั้งแรก3,000บาท(จ่ายครั้งเดียว)

สำหรับค่าบริการติดตามดูแลพอร์ตและค่าบริการในการปรับแผนการเงินในปีต่อไป ไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการ

ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์จะใช้บริการพิเศษ เช่น การจัดพอร์ตลงทุนในหุ้นรายตัว หรือ จัดพอร์ตกองทุนด้วยกลยุทธ์เชิงรุก(Active Strategy) สามารถดูรายละเอียดค่าบริการจาก ค่าบริการPrivate Wealth และ Micro Private Wealth®


เงื่อนไขการใช้บริการ Micro Private Wealth®

  • สินทรัพย์ลงทุนขั้นต่ำ 300,000 บาท หรือ
  • มีรายได้ขั้นต่ำ 25,000 บาท/เดือน

กรณีที่ลูกค้ามีสินทรัพย์ลงทุนมากกว่า 10,000,000 บาท Allfinnขอแนะนำบริการ Private Wealth ซึ่งเป็นบริการพิเศษสำหรับลูกค้าในกลุ่มสินทรัพย์สูงโดยเฉพาะ

Allfinn มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน พร้อมให้บริการวางแผนการเงินของท่านอย่างรอบด้าน โดยยึดหลักที่ถูกต้องตามวิชาการ รวมทั้งแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมกับโจทย์ทางการเงินของท่าน เพื่อให้ท่านสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงินได้ตามความต้องการ

ต้องการใช้บริการ?

เป็นเพื่อนกับAllfinn

สนใจขอรับบริการวางแผนการเงินจากผู้เชี่ยวชาญ
กรุณา Add Line เพื่อนัดหมายการให้บริการ

เป็นเพื่อนกับAllfinn