Home / Private Wealth / Private Beyond

บริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคล

Private Beyond

ออกแบบพิเศษเพื่อ"การลงทุนต่อเนื่องทุกเดือน"
[สำหรับเงินลงทุน50,000บาท/เดือนขึ้นไป]


บริการ Private Beyond® คืออะไร?

Private Beyond® คือ การบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคลซึ่งถูกออกแบบมาเฉพาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการลงทุนต่อเนื่องทุกเดือน โดยการให้คำแนะนำและบริหารพอร์ตการลงทุนแบบเฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคล ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้ เพื่อให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ต้องการ

เกษียณ

การศึกษาบุตร

ความเสี่ยง

การลงทุน

ภาษี

มรดก

โดยการให้คำแนะนำบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนด้วยการวางกลยุทธ์เพื่อรับมือความผันผวนของสภาวะตลาด ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ ทั้งจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจ หรือปัจจัยภายใน เช่น เป้าหมายทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้า เป็นต้น

นอกจากนี้ Private Beyond® ยังมองถึงการบริหารสินทรัพย์ต่างๆของลูกค้าในทุกมิติ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านของAllfinn ช่วยทำการวางแผนให้ลูกค้า รวมถึงใช้เครื่องมือและผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆเข้ามาช่วยให้การบริหารสินทรัพย์เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ท่านสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และ ระยะยาวได้ในทุกมิติ


เราจัดสรรเงินของท่านไปลงทุนในอะไร?

การลงทุน : ในด้านการลงทุนและการบริหารเงินสด ทางเราให้บริการโดยใช้ผลิตภัณฑ์กองทุนรวมเป็นเครื่องมือหลักในการลงทุน
โดยเราได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป จำกัด(มหาชน) ให้เป็นตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน (Selling Agent) อย่างเป็นทางการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมทั้งสิ้น 22 แห่ง(ดูรายชื่อ บลจ ที่เราเป็นตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุนได้ที่นี่) สามารถให้บริการซื้อขายกองทุนประเภทต่างๆ ดังนี้

  • กองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศ(Mutual Fund)
  • กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ(Foreign Investment Fund)
  • กองทุนรวมที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก(Commodity Fund)
  • กองทุน LTF / RMF

การบริหารความเสี่ยง : สำหรับด้านการบริหารความเสี่ยง ทางเราให้บริการโดยใช้ผลิตภัณฑ์ประกันเป็นเครื่องมือหลักในการบริหารความเสี่ยง

  • ประกันชีวิต(ให้บริการโดยบริษัท เอไอเอ จำกัด)
  • ประกันUnit-Linked(ให้บริการโดยบริษัท เอไอเอ จำกัด)
  • ประกันสุขภาพ(ให้บริการโดยบริษัทประกันภัยกว่า 30 บริษัท)
  • ประกันวินาศภัย(ให้บริการโดยบริษัทประกันภัยกว่า 30 บริษัท)

บริการนอกสถานที่(On-site Service)

Private Beyond®  ให้บริการนอกสถานที่ทั่วประเทศ โดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม
(ลูกค้าต้องทำการนัดหมายล่วงหน้า ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์การให้บริการตามที่เห็นสมควร)


ค่าบริการ Private Beyond®

Private Beyond® มาตรฐานคิดค่าบริการ 20,000 บาท(จ่ายครั้งเดียว)


เงื่อนไขการใช้บริการ Private Beyond®

  • เงินลงทุนขั้นต่ำ 50,000 บาท/เดือนขึ้นไป

กรณีที่ลูกค้ามีเงินลงทุนมากกว่า10 ล้านบาท AllfinnขอแนะนำบริการPrivate Prime® ซึ่งเป็นบริการพิเศษสำหรับลูกค้าในกลุ่มสินทรัพย์สูงโดยเฉพาะ

Allfinn มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน พร้อมให้บริการวางแผนการเงินของท่านอย่างรอบด้าน โดยยึดหลักที่ถูกต้องตามวิชาการ รวมทั้งแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมกับโจทย์ทางการเงินของท่าน เพื่อให้ท่านสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงินได้ตามความต้องการ

ต้องการใช้บริการ?

เป็นเพื่อนกับAllfinn

สนใจขอรับบริการวางแผนการเงินจากผู้เชี่ยวชาญ
กรุณา Add Line เพื่อนัดหมายการให้บริการ

เป็นเพื่อนกับAllfinn