Home / Private Wealth / ค่าบริการ Private Wealth

อัตราค่าบริการ Private Wealth และ Micro Private Wealth®

 Micro Private Wealth®
(AUA>300,000บาท)
Private Wealth
(AUA>10ล้านบาท)
ค่าบริการหลัก
-วางแผนจัดการกระแสเงินสด
-วางแผนบริหารความเสี่ยง
-วางแผนการลงทุน
-วางแผนการศึกษาบุตร
-วางแผนการเกษียณ
-วางแผนภาษี
-วางแผนมรดก
3,000บาท20,000บาท
ค่าบริการเสริม
-การให้คำแนะนำเพื่อลงทุนใน
หุ้นรายตัว
ตามความซับซ้อนตามความซับซ้อน
-การให้คำแนะนำเพื่อลงทุนใน
Cryptocurrency
ไม่มีให้บริการตามความซับซ้อน
-การให้คำแนะนำด้านป้องกัน
ความผันผวนของค่าเงิน
ไม่มีให้บริการตามความซับซ้อน
-การให้คำแนะนำด้านป้องกัน
ความผันผวนของต้นทุนสินค้า
โภคภัณฑ์(เฉพาะเชิงธุรกิจ)
ไม่มีให้บริการตามความซับซ้อน

(ปรับปรุงล่าสุด: 16 กุมภาพันธ์ 2562)
หมายเหตุ:กรณีAUAต่ำกว่าที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์คิดค่าบริการติดตามดูแลพอร์ตรายปี
หมายเหตุ: AUA(Assets Under Advisement) หมายถึง สินทรัพย์ภายใต้การให้คำแนะนำ/มูลค่าสินทรัพย์ที่ลงทุน

Allfinn มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน พร้อมให้บริการวางแผนการเงินของท่านอย่างรอบด้าน โดยยึดหลักที่ถูกต้องตามวิชาการ รวมทั้งแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมกับโจทย์ทางการเงินของท่าน เพื่อให้ท่านสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงินได้ตามความต้องการ

ต้องการใช้บริการ?

เป็นเพื่อนกับAllfinn

สนใจขอรับบริการวางแผนการเงินจากผู้เชี่ยวชาญ
กรุณา Add Line เพื่อนัดหมายการให้บริการ

เป็นเพื่อนกับAllfinn