Home / Private Wealth / ค่าบริการ Private Wealth

อัตราค่าบริการ Private Wealth และ Micro Private Wealth®

 Private WealthMicro Private Wealth®
วางแผนการลงทุน
-กองทุนAsset Classในประเทศไม่คิดค่าบริการไม่คิดค่าบริการ
-กองทุนAsset Classต่างประเทศไม่คิดค่าบริการ0.5%ของAUAต่อปี
-กองทุนAsset Classสินทรัพย์ทางเลือกไม่คิดค่าบริการ0.3%ของAUAต่อปี
-จัดพอร์ตด้วยกลยุทธ์เชิงรุกไม่คิดค่าบริการ0.5%ของAUAต่อปี
วางแผนจัดการกระแสเงินสดไม่คิดค่าบริการไม่คิดค่าบริการ
วางแผนบริหารความเสี่ยงไม่คิดค่าบริการไม่คิดค่าบริการ
วางแผนการศึกษาบุตรไม่คิดค่าบริการไม่คิดค่าบริการ
วางแผนเกษียณไม่คิดค่าบริการไม่คิดค่าบริการ
วางแผนภาษี
-กรณีปกติไม่คิดค่าบริการไม่คิดค่าบริการ
-กรณีซับซ้อนสูงคิดค่าบริการตามความซับซ้อนคิดค่าบริการตามความซับซ้อน
วางแผนส่งมอบมรดก
-กรณีปกติไม่คิดค่าบริการไม่คิดค่าบริการ
-กรณีซับซ้อนสูงคิดค่าบริการตามความซับซ้อนคิดค่าบริการตามความซับซ้อน
บริการเสริม
-การให้คำแนะนำเพื่อลงทุนใน
หุ้นรายตัว
คิดค่าบริการตามความซับซ้อนคิดค่าบริการตามความซับซ้อน
-การให้คำแนะนำเพื่อลงทุนใน
Cryptocurrency
คิดค่าบริการตามความซับซ้อนไม่มีให้บริการ
-การให้คำแนะนำด้านป้องกัน
ความผันผวนของค่าเงิน
คิดค่าบริการตามความซับซ้อนไม่มีให้บริการ
-การให้คำแนะนำด้านป้องกัน
ความผันผวนของต้นทุนสินค้า
โภคภัณฑ์(เฉพาะเชิงธุรกิจ)
คิดค่าบริการตามความซับซ้อนไม่มีให้บริการ

หมายเหตุ: AUA(Assets Under Advisement) หมายถึง สินทรัพย์ภายใต้การให้คำแนะนำ/มูลค่าสินทรัพย์ที่ลงทุน

Allfinn มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน พร้อมให้บริการวางแผนการเงินของท่านอย่างรอบด้าน โดยยึดหลักที่ถูกต้องตามวิชาการ รวมทั้งแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมกับโจทย์ทางการเงินของท่าน เพื่อให้ท่านสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงินได้ตามความต้องการ

ต้องการใช้บริการ?

เป็นเพื่อนกับAllfinn

สนใจขอรับบริการวางแผนการเงินจากผู้เชี่ยวชาญ
กรุณา Add Line เพื่อนัดหมายการให้บริการ

เป็นเพื่อนกับAllfinn