Home / Private Wealth / Private Prime

บริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคล

Private Prime

ดีไซน์พิเศษเพื่อ"การลงทุนด้วยเงินก้อนขนาดใหญ่"
[สำหรับเงินลงทุน10ล้านบาทขึ้นไป]


บริการ Private Prime® คืออะไร?

Private Prime® คือ การบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคลซึ่งถูกออกแบบมาเฉพาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการลงทุนด้วยเงินก้อนขนาดใหญ่ โดยการให้คำแนะนำและบริหารพอร์ตการลงทุนแบบเฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคล ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้ เพื่อให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ต้องการ

เกษียณ

การศึกษาบุตร

ความเสี่ยง

การลงทุน

ภาษี

มรดก

โดยการให้คำแนะนำบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนด้วยการวางกลยุทธ์เพื่อรับมือความผันผวนของสภาวะตลาด และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ ทั้งจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจ หรือ ปัจจัยภายใน เช่น เป้าหมายทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้า

นอกจากนี้ Private Prime® ยังมองถึงการบริหารสินทรัพย์ต่างๆของลูกค้าในทุกมิติ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านของAllfinn ช่วยทำการวางแผนให้ลูกค้า รวมถึงใช้เครื่องมือและผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆเข้ามาช่วยให้การบริหารสินทรัพย์เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ท่านสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงิน ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และ ระยะยาวได้ในทุกมิติ


เราจัดสรรเงินของท่านไปลงทุนในอะไร?

การลงทุน : ในด้านการลงทุนและการบริหารเงินสด ทางเราให้บริการโดยใช้ผลิตภัณฑ์กองทุนรวมเป็นเครื่องมือหลักในการลงทุน

โดยเราได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป จำกัด(มหาชน) ให้เป็นตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน (Selling Agent) อย่างเป็นทางการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมทั้งสิ้น 22 แห่ง(ดูรายชื่อ บลจ ที่เราเป็นตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุนได้ที่นี่) สามารถให้บริการซื้อขายกองทุนประเภทต่างๆ ดังนี้

 • กองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศ(Mutual Fund)
 • กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ(Foreign Investment Fund)
 • กองทุนรวมที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก(Commodity Fund)
 • กองทุน LTF / RMF
 • กองทุนส่วนบุคคล(Private Fund) บริหารงานโดย บล.ฟิลลิป
  (เฉพาะสำหรับลูกค้าที่สามารถรับความเสี่ยงได้สูงมากเท่านั้น)

การบริหารความเสี่ยง : สำหรับด้านการบริหารความเสี่ยง ทางเราให้บริการโดยใช้ผลิตภัณฑ์ประกันเป็นเครื่องมือหลักในการบริหารความเสี่ยง

 • ประกันชีวิต(ให้บริการโดยบริษัท เอไอเอ จำกัด)
 • ประกันUnit-Linked(ให้บริการโดยบริษัท เอไอเอ จำกัด)
 • ประกันสุขภาพ(ให้บริการโดยบริษัทประกันภัยกว่า 30 บริษัท)
 • ประกันวินาศภัย(ให้บริการโดยบริษัทประกันภัยกว่า 30 บริษัท)

บริการนอกสถานที่(On-site Service)

Private Prime® ให้บริการนอกสถานที่ทั่วประเทศ โดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม
(ลูกค้าต้องทำการนัดหมายล่วงหน้า ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์การให้บริการตามที่เห็นสมควร)


ค่าบริการ Private Prime®

Private Prime® มาตรฐานคิดค่าบริการ 29,000 บาท(จ่ายครั้งเดียว)

ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์จะใช้บริการพิเศษ เช่น การจัดพอร์ตลงทุนในหุ้นรายตัว หรือ Crytocurrency สงวนการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมเป็นรายกรณี


เงื่อนไขการใช้บริการ Private Prime®

 • เงินลงทุนขั้นต่ำ 10,000,000 บาท

กรณีที่ลูกค้าต้องการลงทุนเป็นรายเดือนแบบต่อเนื่อง(ขั้นต่ำ50,000บาท/เดือน) ทาง Allfinn มีบริการ Private Beyond® สำหรับให้บริการลูกค้า

Allfinn มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน พร้อมให้บริการวางแผนการเงินของท่านอย่างรอบด้าน โดยยึดหลักที่ถูกต้องตามวิชาการ รวมทั้งแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมกับโจทย์ทางการเงินของท่าน เพื่อให้ท่านสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงินได้ตามความต้องการ

ต้องการใช้บริการ?

เป็นเพื่อนกับAllfinn

สนใจขอรับบริการวางแผนการเงินจากผู้เชี่ยวชาญ
กรุณา Add Line เพื่อนัดหมายการให้บริการ

เป็นเพื่อนกับAllfinn