ไทย
Eng
หน้าแรก
รู้จักเรา
บทความ
ติดต่อเรา

language Language:

เงินได้พึงประเมิน

หัวข้อ :

ประมวลรัษฎากร บอกว่าเงินได้พึงประเมินแบ่งได้เป็น 8 ประเภท ซึ่งเงินได้แต่ละประเภทจะมีวิธีหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการทำมาหาได้ และการหักภาษี ณ ที่จ่ายแตกต่างกันไป

ทั้งนี้ เงินได้พึงประเมินทั้ง 8 ประเภท สรุปคร่าวๆ ได้แก่

1.เงินเดือน โบนัส เบี้ยเลี้ยง(เงินได้ประเภทที่ 1)

 • เงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ
 • เงินค่าเช่าบ้านที่ได้รับจากนายจ้าง
 • เงินที่คำนวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บ้าน ซึ่งนายจ้างให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า
 • เงินที่นายจ้างจ่ายชำระหนี้ใด ๆ ซึ่งลูกจ้างมีหน้าที่ต้องชำระ
 • เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใด ๆ บรรดาที่ได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน เช่น มูลค่าของการได้รับประทานอาหาร เป็นต้น

2.ค่านายหน้า ค่าจ้างตามผลงาน(เงินได้ประเภทที่ 2)

 • ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า ค่าส่วนลด
 • เงินอุดหนุนในงานที่ทำ เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส
 • เงินค่าเช่าบ้านที่ได้รับเนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำ หรือจากการรับทำงานให้
 • เงินที่คำนวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บ้าน ที่ผู้จ่ายเงินได้ให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า
 • เงินที่ผู้จ่ายเงินได้จ่ายชำระหนี้ใด ๆ ซึ่งผู้มีเงินได้มีหน้าที่ต้องชำระ
 • เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใด ๆ บรรดาที่ได้เนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำหรือ จากการรับทำงานให้นั้น ไม่ว่าหน้าที่หรือตำแหน่งงาน หรืองานที่รับทำให้นั้นจะเป็นการประจำหรือชั่วคราว

3.ค่าลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา(เงินได้ประเภทที่ 3)

 • ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิ์หรือสิทธิอย่างอื่น เงินปี หรือเงินได้ที่มีลักษณะ เป็นเงินรายปีอันได้มาจากพินัยกรรม นิติกรรมอย่างอื่น หรือคำพิพากษาของศาล

4.ดอกเบี้ย เงินปันผล(เงินได้ประเภทที่ 4)

 • ดอกเบี้ยพันธบัตร ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุ้นกู้ ดอกเบี้ยตั๋วเงิน ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
 • เงินปันผล เงินส่วนแบ่งของกำไร
 • เงินโบนัสที่จ่ายแก่ผู้ถือหุ้น หรือผู้เป็นหุ้นส่วนในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
 • เงินลดทุนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเฉพาะส่วนที่จ่ายไม่เกินกว่ากำไรและเงินที่กันไว้รวมกัน
 • เงินเพิ่มทุนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งตั้งจากกำไรที่ได้มาหรือรับช่วงกันไว้รวมกัน
 • ผลประโยชน์ที่ได้จากการที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลควบเข้ากันหรือรับช่วงกันหรือ เลิกกัน ซึ่งตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าเงินทุน
 • ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนการเป็นหุ้นส่วนหรือโอนหุ้น หุ้นกู้ พันธบัตร หรือตั๋วเงิน หรือ ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นเป็นผู้ออก ทั้งนี้เฉพาะซึ่งตีราคา เป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุน

5.ค่าเช่า(เงินได้ประเภทที่ 5)

 • การให้เช่าทรัพย์สิน
 • การผิดสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สิน
 • การผิดสัญญาซื้อขายเงินผ่อนซึ่งผู้ขายได้รับคืนทรัพย์สินที่ซื้อขายนั้นโดยไม่ต้องคืนเงินหรือประโยชน์ที่ได้รับไว้แล้ว

6.รายได้จากวิชาชีพอิสระ (เงินได้ประเภทที่ 6)

 • การประกอบโรคศิลป
 • วิชากฎหมาย
 • วิศวกรรม
 • สถาปัตยกรรม
 • การบัญชี
 • ประณีตศิลปกรรม
 • วิชาชีพอื่นซึ่งจะได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดชนิดไว้

7.รับเหมาก่อสร้าง (เงินได้ประเภทที่ 7)

 • การรับเหมาที่ผู้รับเหมาต้องลงทุนด้วยการจัดหาสัมภาระ ในส่วนสำคัญนอกจากเครื่องมือ

8.เงินได้อื่นๆ(เงินได้ประเภทที่ 8)

 • เงินได้ประเภทอื่น นอกเหนือจากประเภท1-7

แหล่งที่มา : กรมสรรพากร, มาตรา 39 ประมวลรัษฎา, มาตรา 40 ประมวลรัษฎากร