ไทย
Eng
หน้าแรก
รู้จักเรา
บทความ
ติดต่อเรา

language Language:

อัตราภาษี

หัวข้อ :

อัตราภาษีที่ใช้ในประเทศไทยจะเป็นอัตราภาษีแบบก้าวหน้า(Progressive Taxation)หรือเรียกอีกอย่างว่าอัตราภาษีแบบขั้นบันได ซึ่งเป็นระบบภาษีที่จะเสียเพิ่มขึ้นตามรายได้หรือพูดให้ง่ายขึ้นก็คือ ผู้ที่มีรายได้น้อยจะเสียภาษีน้อย ผู้มีรายได้มากก็จะเสียภาษีมากขึ้นตามลำดับ

โดยเหตุผลสำคัญที่ประเทศไทยนำระบบอัตราภาษีแบบก้าวหน้า(Progressive Taxation)มาใช้ คือเพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ทำให้เกิดการกระจายรายได้อย่างเสมอภาคมากขึ้นผ่านทางกลไกและมาตรการต่างๆของภาครัฐ

ภาษีถือเป็นหน้าที่ในทางกฎหมาย คือกฎหมายกำหนดให้ผู้มีรายได้ต้องเสียภาษี ผู้ปกปิด หลีกเลี่ยง หรือเสียภาษีไม่ถูกต้องจะมีความผิดตามที่กฎหมายกำหนด

การคำนวณภาษี

หลังจากที่ท่านคำนวณรายได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนได้จากสูตร

การคำนวณภาษี
(รายได้ค่าใช้จ่ายค่าลดหย่อน)xอัตราภาษี=ภาษี

 

ท่านสามารถนำมาคูณด้วยอัตราภาษีด้านล่างนี้ หากท่านมีข้อสงสัยหรืออยากปรึกษาเรื่องการวางแผนภาษีสามารถติตด่อทางทีมที่ปรึกษาของเราได้ทันทีครับ

อัตราภาษีบุคคลธรรมดา

รายได้สุทธิ อัตราภาษี
0-150,000บาท ได้รับการยกเว้น
150,001-300,000บาท 5%
300,001-500,000บาท 10%
500,001-750,000บาท 15%
750,001-1,000,000บาท 20%
1,000,001-2,000,000บาท 25%
2,000,001-5,000,000บาท 30%
5,000,000บาท ขึ้นไป 35%

แหล่งที่มา : กรมสรรพากร, บัญชีอัตราภาษี (1) ประมวลรัษฎากร, พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 470) พ.ศ. 2551