หน้าแรก
รู้จักเรา
บทความ
ติดต่อเรา

ค่าลดหย่อนภาษี

หัวข้อ :

ค่าลดหย่อนภาษี คือ สิทธิที่กฎหมายกำหนดไว้เพื่อให้สิทธิผู้เสียภาษีสามารถนำรายจ่ายด้านต่างๆที่ระบุไว้ในประมวลรัษฎากร สามารถนำรายจ่ายต่างๆเหล่านั้นมาใช้ในการลดหย่อนภาษีได้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนภาษี

โดยค่าลดหย่อนภาษีจะไม่ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มารายได้ของผู้เสียภาษีเหมือนกับค่าใช้จ่าย แต่จะเป็นรายจ่ายอื่นๆที่สามารถนำมาใช้ในการลดหย่อนภาษีได้ เช่น การทำประกันชีวิต การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการลดหย่อนภาษี เป็นต้น

ค่าลดหย่อนภาษี นอกจากจะถูกตราไว้ในประมวลรัษฎากรแล้ว ยังถูกตราไว้ในกฎหมายลูกอื่นๆ เช่น กฎกระทรวง ประกาศอธิบดี ซึ่งจะมีการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม รายการต่างๆที่ให้สิทธิในการลดหย่อน รวมถึงการกำหนดเงื่อนไข ข้อบังคับต่างๆ ซึ่งผู้วางแผนภาษีควรมีการศึกษา อัพเดตความรู้ทางภาษีอย่างต่อเนื่อง

โดยทีมงานAllfinnได้ทำการรวบรวม และจัดหมวดหมู่เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาทำความเข้าใจ หากท่านมีข้อสงสัยหรือประสงค์จะใช้บริการสามารถติตต่อทีมงานของเราเพื่อให้คำแนะนำด้านการวางแผนภาษีแก่ท่านได้ครับ

สรุปค่าลดหย่อน

  รายการ ค่าลดหย่อน เงื่อนไข
1 ทั่วไป
1.1ส่วนตัว 60,000บาท -
1.2คู่สมรส 60,000บาท คู่สมรสต้องไม่มีรายได้
1.3บุตร -30,000บาท/คน
-60,000บาท/คน
(บุตรคนที่สองเป็นต้นไป
และเกิดหลัง พศ.2560)
บุตรอายุไม่เกิน25ปี/
และกำลังศึกษาอยู่
1.4บิดามารดา 30,000บาท/คน อายุ60ปีขึ้นไป
1.5ฝากครรภ์-คลอดบุตร ตามจริง/ไม่เกิน60,000บาทต่อครรภ์ กรณีใช้สิทธิสวัสดิการ สิทธิลดหย่อน
จะถูกหักจากค่าใช้จ่ายที่เบิกสวัสดิการ
1.6อุปการะผู้พิการหรือทุพพลภาพ 60,000บาท/คน ผู้พิการต้องไม่มีรายได้
1.7ดอกเบี้ยกู้ซื้อที่อยู่อาศัย ตามจริง/ไม่เกิน
100,000บาท
ต้องกู้กับสถาบันการเงินเท่านั้น
1.8ผู้สูงอายุและผู้พิการ 190,000บาท -ผู้สูงอายุต้องมีอายุ65ปีขึ้นไป
-ผู้พิการต้องมีบัตรประจำตัวผู้พิการ
2 ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ
2.1เงินสะสมประกันสังคม ตามจริง/ไม่เกิน
9,000บาท
เฉพาะส่วนเงินสะสมเท่านั้น
2.2เบี้ยประกันชีวิต ตามจริง/ไม่เกิน
100,000บาท
กรมธรรม์อายุ10ปีขึ้นไป
2.3เบี้ยประกันสุขภาพ ตามจริง/ไม่เกิน
15,000บาท
รวมเบี้ยประกันชีวิตไม่เกิน100,000บาท
2.4เบี้ยประกันชีวิต
แบบบำนาญ
ตามจริง/ไม่เกิน15%
หรือ300,000บาท
-ไม่เกิน15%ของรายได้หรือ200,000บาท
(แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า)
-รวมประกันชีวิตต้องไม่เกิน300,000บาท
-รวมข้อ3.2ต้องไม่เกิน500,000บาท
2.5เบี้ยประกันสุขภาพ
บิดามารดา
ตามจริง/รวมกัน
ไม่เกิน15,000บาท
-เฉพาะเบี้ยประกันสุขภาพ
-พ่อแม่มีรายได้สุทธิไม่เกิน30,000บาท/ปี
3 การออมและลงทุน
3.1กองทุนรวมเพื่อการออม(SSF) ตามจริง/ไม่เกิน30% -ไม่เกิน30%ของรายได้
-สูงสุดไม่เกิน200,000บาท
3.2กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/
RMF/กบข
ตามจริง/ไม่เกิน15% -รวมทุกรายการไม่เกิน15%ของรายได้
-สูงสุดไม่เกิน500,000บาท
3.3กองทุนการออมแห่งชาติ ตามจริง/ไม่เกิน
13,200บาท
รวมประกันบำนาญ+ข้อ3.2
ต้องไม่เกิน500,000บาท
3.4เงินลงทุนธุรกิจStartup ตามจริง/ไม่เกิน
100,000บาท
-ต้องเป็นธุรกิจเป้าหมายของ สวทช.
-ต้องเป็นธุรกิจSME
4 เงินบริจาค
4.1เงินบริจาคทั่วไป ตามจริง/ไม่เกิน10% ไม่เกิน10%ของรายได้
หลังหักค่าลดหย่อน
4.2เงินบริจาคเพื่อการศึกษา/
โรงพยาบาลรัฐ/การกีฬาการพัฒนาสังคม
2เท่า/ไม่เกิน10% ไม่เกิน10%ของรายได้
หลังหักค่าลดหย่อน
4.3เงินบริจาคพรรคการเมือง ตามจริง/ไม่เกิน
10,000บาท
5 รายการพิเศษ
5.1ช้อปช่วยชาติ ตามจริง/ไม่เกิน
15,000บาท
-ซื้อ15ธ.ค.2561-15ม.ค.2562
-เฉพาะยางรถ,หนังสือ,OTOP

แหล่งที่มา : กรมสรรพากร