ไทย
Eng
หน้าแรก
รู้จักเรา
บทความ
ติดต่อเรา

language Language:
ค่าลดหย่อนภาษี
1.ทั่วไป
2.ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ
3.การออมและลงทุน
4.เงินบริจาค
5.รายการพิเศษ

ค่าลดหย่อนฝากครรภ์-คลอดบุตร

หัวข้อ :

ค่าลดหย่อนจากค่าใช้จ่ายในการฝากครรภ์ และค่าใช้จ่ายในการทำคลอด โดยกฎหมายกำหนดให้ใช้สิทธิลดหย่อนได้สูงสุดไม่เกิน60,000บาทต่อการตั้งครรภ์บุตร1ครั้ง

โดยกฎหมายไม่มีการจำกัดจำนวนการตั้งครรภ์สูงสุดต่อปี อย่างไรก็ตามหากเป็นการตั้งครรภ์ลูกแฝด กฎหมายยังคงถือว่าเป็นการตั้งครรภ์เพียงครั้งเดียว จึงสามารถใช้สิทธิลดหย่อนได้เพียง60,000บาท/การตั้งครรภ์เท่านั้น

สำหรับค่าลดหย่อนประเภทอื่นๆสามารถศึกษาได้ที่ค่าลดหย่อน

หลักฐาน

  • ใบเสร็จหรือหลักฐานการจ่ายเงินค่าฝากครรภ์และค่าทำคลอดบุตรให้สถานพยาบาล
  • ใบรับรองแพทย์ซึ่งได้ตรวจและแสดงความเห็นว่ามีภาวะตั้งครรภ์

เงื่อนไข

การที่จะใช้สิทธิจากค่าใช้จ่ายการฝากครรภ์และการคลอดบุตร จะต้องตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้ครบทุกข้อ

  • ค่าใช้จ่ายที่นำมาลดหย่อนจะเป็นค่าใช้จ่ายจากโรงพยาบาลของรัฐ หรือ เอกชนก็ได้
  • กรณีที่ยื่นภาษีรวมกันระหว่างสามีและภรรยา สิทธิในการลดหย่อนจะอยู่กับผู้ที่ยื่นภาษี
  • กรณีแยกยื่นภาษีสิทธิการลดหย่อนจะอยู่ที่ภรรยาคนเดียว
  • กรณีที่ตั้งครรภ์หลายครั้งในปีเดียวกันสามารถใช้สิทธิได้ ครั้งละไม่เกิน60,000บาท/การตั้งครรภ์
  • กรณีตั้งครรภ์และคลอดบุตรคนละปีภาษี สามารถใช้สิทธิรวมกันทั้งสองปีภาษีได้ไม่เกิน60,000บาท/การตั้งครรภ์
  • กรณีเบิกค่าใช้จ่ายจากสวัสดิการต่างๆ เช่น ประกันสังคม,บัตรทอง,สวัสดิการข้าราชการ สิทธิการลดหย่อนภาษีจะถูกหักจากค่าใช้จ่ายที่เบิกจากสวัสดิการ เช่นกรณีเบิกประกันสังคม30,000 จะสามารถใช้สิทธิลดหย่อนการตั้งครรภ์ได้สูงสุดอีกแค่30,000บาท เท่านั้น

แหล่งที่มา : มาตรา 47(1)(ซ) ประมวลรัษฎากร,ข้อ 2(99) กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509), ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 331) พ.ศ. 2561