ไทย
Eng
หน้าแรก
รู้จักเรา
บทความ
ติดต่อเรา

language Language:
ค่าลดหย่อนภาษี
1.ทั่วไป
2.ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ
3.การออมและลงทุน
4.เงินบริจาค
5.รายการพิเศษ

ค่าลดหย่อนเงินบริจาค

หัวข้อ :

การบริจาคเงิน นอกจากผู้ให้จะได้ความรู้สึกดีทางใจแล้ว กฎหมายยังให้สิทธิผู้บริจาคสามารถนำใบอนุโมทนา หรือใบเสร็จรับเงินมาใช้เป็นหลักฐานในการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมได้ได้อีกด้วย โดยสามารถใช้สิทธิลดหย่อนได้ตามที่บริจาคจริงสูงสุดไม่เกิน10%ของรายได้

สำหรับค่าลดหย่อนประเภทอื่นๆสามารถศึกษาได้ที่ค่าลดหย่อน

หลักฐานที่ต้องใช้

  • ใบอนุโมทนาบุญหรือใบเสร็จรับเงินที่ระบุชื่อคุณเป็นผู้บริจาค

เงื่อนไข

การที่จะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากเงินบริจาค จะต้องตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้ครบทุกข้อ

  • ใช้สิทธิลดหย่อนได้ตามที่บริจาคจริง สูงสุดไม่เกิน10%ของรายได้ หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน
  • ผู้รับบริจาคจะเป็นวัดวาอาราม สภากาชาดไทย สถานพยาบาลและสถานศึกษาของทางราชการ หรือองค์การของรัฐบาล สถานศึกษาเอกชน สถานสาธารณกุศลและกองทุนสวัสดิการภายใน ส่วนราชการและกองทุน ก็ได้
  • สามารถตรวจสอบรายชื่อองค์กรการกุศลที่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนบริจาคได้ที่ http://www.rd.go.th/publish/29157.0.html

แหล่งที่มา : มาตรา 47(7) ประมวลรัษฎากร