ไทย
Eng
หน้าแรก
รู้จักเรา
บทความ
ติดต่อเรา

language Language:
ค่าลดหย่อนภาษี
1.ทั่วไป
2.ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ
3.การออมและลงทุน
4.เงินบริจาค
5.รายการพิเศษ

ค่าลดหย่อนเบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา

หัวข้อ :

เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา(ประกันสุขภาพพ่อแม่)ที่เราจ่ายไป สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง โดยกำหนดให้สิทธิลดหย่อนได้สูงสุดไม่เกินปีละ15,000บาทต่อผู้ยื่นภาษีหนึ่งคน

สำหรับค่าลดหย่อนประเภทอื่นๆสามารถศึกษาได้ที่ค่าลดหย่อน

หลักฐาน

 • ใบเสร็จหรือหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันสุขภาพจากบริษัทประกัน

เงื่อนไข

การที่จะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีสำหรับประกันสุขภาพพ่อแม่ได้นั้น จะต้องตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้ครบทุกข้อ

 • เบี้ยประกันชีวิตของพ่อแม่ ไม่สามารถใช้สิทธิได้
 • ให้สิทธิลดหย่อนประกันสุขภาพพ่อแม่ รวมกันไม่เกิน 15,000บาท ต่อผู้ยื่นภาษีหนึ่งราย(เบี้ยประกัน พ่อ+แม่ รวมกันต้องไม่เกิน15,000บาท)
 • กรณีพี่น้องช่วยกันจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพให้พ่อแม่ ให้ทำการหารสิทธิ์คนละเท่าๆกัน โดยเมื่อรวมทุกคนแล้วต้องไม่เกิน15.000บาท เช่น จ่ายเบี้ยประกันสุขภาพพ่อแม่ 40,000บาท ได้สิทธิลดหย่อนรวม15,000บาท พี่น้อง3คนช่วยกันจ่าย จึงได้สิทธิลดหย่อนเพียงคนละ5,000บาท
 • ผู้ยื่นภาษี หรือ พ่อแม่ ต้องอยู่ในประเทศไทยเกิน180วันในปีภาษีนั้น
 • พ่อแม่ต้องมีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไป ในปีภาษีนั้น
 • พ่อแม่ต้องมีรายได้ไม่เกิน30,000บาทต่อคนต่อปี
 • ต้องเป็นพ่อแม่ที่แท้จริงของเรา หรือ คู่สมรส เท่านั้น (พ่อแม่บุญธรรม ไม่มีสิทธิลดหย่อน)
 • กรณีเป็นพ่อแม่ของคู่สมรส คู่สมรสของเราต้องไม่มีรายได้ ในปีภาษีนั้น

เงื่อนไขเพิ่มเติม

นิยามของประกันสุขภาพ กฎหมายระบุไว้ว่าจะต้องเป็นการคุ้มครองในลักษณะใด ลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 • คุ้มครองการรักษาพยาบาลอันเกิดจากการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บ
 • ชดเชยการทุพพลภาพและการสูญเสียอวัยวะ เนื่องจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ
 • ประกันภัยอุบัติเหตุที่คุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การทุพพลภาพ การสูญเสียอวัยวะ และการแตกหักของกระดูก
 • ประกันภัยโรคร้ายแรง
 • ประกันภัยแบบดูแลระยะยาว (Long Term Care)

แหล่งที่มา : ข้อ 2(61) กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509), ข้อ 1(4) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 162)