หน้าแรก
รู้จักเรา
บทความ
ติดต่อเรา
ค่าลดหย่อนภาษี
1.ทั่วไป
2.ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ
3.การออมและลงทุน
4.เงินบริจาค
5.รายการพิเศษ

ค่าลดหย่อนผู้สูงอายุและผู้พิการ

หัวข้อ :

ค่าลดหย่อนผู้สูงอายุและผู้พิการ ใช้เป็นค่าลดหย่อนแบบเหมา ฿190,000 ต่อปี สำหรับผู้เสียภาษีที่มีอายุ65ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หรือผู้เสียภาษีที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ โดยผู้สูงอายุหรือผู้พิการที่ต้องการใช้สิทธิลดหย่อนพิเศษต้องกรอกใบแสดงสิทธิการได้รับยกเว้นเงินได้สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

หมายเหตุ : ในกฎหมายเรียกสิทธินี้ว่า “สิทธิยกเว้นรายได้สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ”

เงื่อนไข

กรณีสูงอายุ:

การที่จะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีสำหรับผู้สูงอายุได้นั้น จะต้องตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้ครบทุกข้อ

  • มีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ ในปีที่ยื่นภาษี
  • อยู่ในประเทศไทยครบ 180 วันในปีภาษีนั้น
  • การใช้สิทธิ์ยกเว้นต้องแสดงรายการเงินได้และจำนวนเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นั้นตอนยื่นภาษี

กรณีพิการ:

การที่จะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีสำหรับผู้พิการได้นั้น จะต้องตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้ครบทุกข้อ

  • มีบัตรประจำตัวคนพิการในปีที่ยื่นภาษี
  • อยู่ในประเทศไทยครบ 180 วันในปีภาษีนั้น
  • การใช้สิทธิ์ยกเว้นต้องแสดงรายการเงินได้และจำนวนเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นั้นตอนยื่นภาษี

แบบฟอร์ม

  • ใบแสดงสิทธิการได้รับยกเว้นเงินได้ กรณีอายุ 65 ปีขึ้นไป หรือกรณีคนพิการ อายุไม่เกิน 65 ปี

แหล่งที่มา : แหล่งที่มา : มาตรา 47(1)(ซ) ประมวลรัษฎากร,ข้อ 2(72) กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509), มาตรา 47(1)(ซ) ประมวลรัษฎากร,ข้อ 2(81) กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509), ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 150), ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 197)