ไทย
Eng
หน้าแรก
รู้จักเรา
บทความ
ติดต่อเรา

language Language:
ค่าลดหย่อนภาษี
1.ทั่วไป
2.ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ
3.การออมและลงทุน
4.เงินบริจาค
5.รายการพิเศษ

กองทุนการออมแห่งชาติ

หัวข้อ :

กองทุนการออมแห่งชาติ(กอช) เป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสนับสนุนให้ประชาชนที่ไม่ได้เป็นพนักงานประจำ หรือข้าราชการ สามารถออมเงินได้ โดยรัฐบาลจะช่วยสมทบให้อีกส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการจูงใจให้ประชาชนออมเงิน

โดยในส่วนของเงินสะสม(เงินที่เราจ่าย)เข้ากองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) สามารถใช้เป็นค่าลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 13,200 บาท

สำหรับค่าลดหย่อนประเภทอื่นๆสามารถศึกษาได้ที่ค่าลดหย่อน

เงื่อนไข

การที่จะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากกองทุนการออมแห่งชาติ จะต้องตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้ครบทุกข้อ

  • สามารถลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 13,200 บาท
  • เมื่อรวมกับส่วนของประกันบำนาญ , กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , RMF , กบข และ กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชนต้องไม่เกิน500,000บาท

แหล่งที่มา : ข้อ 2(90) กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)