หน้าแรก
รู้จักเรา
บทความ
ติดต่อเรา
ค่าลดหย่อนภาษี
1.ทั่วไป
2.ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ
3.การออมและลงทุน
4.เงินบริจาค
5.รายการพิเศษ

ค่าลดหย่อนคู่สมรส

หัวข้อ :

ค่าลดหย่อนคู่สมรส ใช้เป็นค่าลดหย่อนแบบเหมาได้ 60,000/ปี ซึ่งสามารถใช้สิทธิได้ในกรณีที่คู่สมรสไม่มีรายได้เท่านั้น โดยใช้การยื่นภาษีในรูปแบบของการ "รวมยื่น"เนื่องจากกฎหมายมองว่าคู่สมรสไม่มีรายได้ ดังนั้นผู้ยื่นภาษีจึงสมควรที่จะได้รับสิทธิลดหย่อนส่วนตัวของคู่สมรสมารวมไว้ด้วย

สำหรับค่าลดหย่อนประเภทอื่นๆสามารถศึกษาได้ที่ค่าลดหย่อน

เงื่อนไข

การที่จะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีสำหรับคู่สมรสได้นั้น จะต้องตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้ครบทุกข้อ

  • ต้องจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย และให้สิทธิลดหย่อนคู่สมรสได้แค่เพียงคนเดียว
  • คู่สมรสต้องไม่มีรายได้
  • คู่สมรสหรือตัวคุณเองคนใดคนหนึ่งต้องอยู่ในประเทศไทยเกินกว่า 180 วันในปีภาษีนั้น

แหล่งที่มา : มาตรา 47(1)(ข) ประมวลรัษฎากร,พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 44) พ.ศ. 2560