ไทย
Eng
หน้าแรก
รู้จักเรา
บทความ
ติดต่อเรา

language Language:
ค่าลดหย่อนภาษี
1.ทั่วไป
2.ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ
3.การออมและลงทุน
4.เงินบริจาค
5.รายการพิเศษ

เบี้ยประกันชีวิต

หัวข้อ :

เบี้ยประกันชีวิตสามารถใช้เป็นค่าลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง โดยกฎหมายให้สิทธิลดหย่อนได้สูงสุดปีละไม่เกิน100,000บาท โดยต้องเป็นการทำประกันชีวิตเพื่อตนเอง(ตนเองเป็นผู้ได้รับความคุ้มครอง) เท่านั้น

กรณีทำประกันชีวิตให้คู่สมรส และคู่สมรสไม่มีรายได้ สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน10,000บาท เท่านั้น

สำหรับค่าลดหย่อนประเภทอื่นๆสามารถศึกษาได้ที่ค่าลดหย่อน

หลักฐานที่ต้องใช้

  • ใบเสร็จหรือหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกัน

เงื่อนไข

การที่จะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากการทำประกันชีวิตได้นั้น จะต้องตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้ครบทุกข้อ

  • ใช้สิทธิ์ลดหย่อนได้ตามจริง สูงสุดไม่เกิน100,000บาท
  • กรณีทำประกันชีวิตให้คู่สมรส และคู่สมรสไม่มีรายได้ สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 10,000บาท เท่านั้น
  • กรมธรรม์ต้องมีอายุความคุ้มครองชีวิตขั้นต่ำ10ปี(อาจจะจ่ายเบี้ยแค่ครั้งเดียวก็ได้ แต่กรมธรรม์ต้องคุ้มครองชีวิต10ปีเป็นขั้นต่ำ)
  • กรณีแบบประกันชีวิตมีการจ่ายเงินคืน หรือ เงินปันผล จะต้องไม่เกินกว่า20%ของเบี้ยประกันต่อปี
  • ต้องทำประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิตที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

เงื่อนไขเพิ่มเติม

  • กรณียกเลิกกรมธรรม์ก่อนครบอายุ10ปี จะต้องถูกเรียกคืนสิทธิ์ลดหย่อนภาษีที่ได้ใช้ไปแล้ว พร้อมทั้งมีบทลงโทษในแง่ของเบี้ยปรับอีกด้วย

แหล่งที่มา : มาตรา 47(1)(ง) ประมวลรัษฎากร