หน้าแรก
รู้จักเรา
บทความ
ติดต่อเรา
ค่าลดหย่อนภาษี
1.ทั่วไป
2.ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ
3.การออมและลงทุน
4.เงินบริจาค
5.รายการพิเศษ

ค่าละหย่อนประกันสุขภาพ

หัวข้อ :

เบี้ยประกันสุขภาพ สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่สูงสุดต้องไม่เกิน15,000บาท และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วต้องไม่เกิน100,000บาท

สำหรับค่าลดหย่อนประเภทอื่นๆสามารถศึกษาได้ที่ค่าลดหย่อน

หลักฐานที่ต้องใช้

  • ใบเสร็จหรือหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันสุขภาพจากบริษัทประกัน

เงื่อนไข

การที่จะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากเบี้ยประกันสุขภาพ จะต้องตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้ครบทุกข้อ

  • ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ตามจริง สูงสุดไม่เกิน15,000บาท และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีิวิตต้องไม่เกิน100,000บาท
  • ต้องเป็นการทำประกันสุขภาพเพื่อตนเอง เท่านั้น
  • ต้องทำประกันสุขภาพกับบริษัทประกันชีวิตหรือบริษัทประกันวินาศภัย ที่ประกอบกิจการในไทย เท่านั้น

แหล่งที่มา : กฎกระทรวงฉบับที่ 334 (พ.ศ. 2560) และ ข้อ 2(97) กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)