ไทย
Eng
หน้าแรก
รู้จักเรา
บทความ
ติดต่อเรา

language Language:
ค่าลดหย่อนภาษี
1.ทั่วไป
2.ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ
3.การออมและลงทุน
4.เงินบริจาค
5.รายการพิเศษ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

หัวข้อ :

เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ต้องไม่เกิน15%ของค่าจ้าง(เงินเดือน) และ สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท

สำหรับค่าลดหย่อนประเภทอื่นๆสามารถศึกษาได้ที่ค่าลดหย่อน

เงื่อนไข

การที่จะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จะต้องตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้ครบทุกข้อ

  • สามารถลดหย่อนได้ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน15%ของค่าจ้าง(เงินเดือน)เท่านั้น และ เมื่อรวมกับกองทุน RMF , กบข และ กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชนต้องไม่เกิน500,000บาท
  • ลดหย่อนได้เฉพาะส่วนของเงินสะสม(เงินส่วนที่หักจากเงินเดือนของเรา)
  • ส่วนของเงินสมทบ(เงินส่วนที่นายจ้างจ่ายให้) ไม่สามารถใช้ลดหย่อนได้

แหล่งที่มา : มาตรา 47(1)(ช) ประมวลรัษฎากร,ข้อ 2(35) กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)