ไทย
Eng
หน้าแรก
รู้จักเรา
บทความ
ติดต่อเรา

language Language:
ค่าลดหย่อนภาษี
1.ทั่วไป
2.ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ
3.การออมและลงทุน
4.เงินบริจาค
5.รายการพิเศษ

กองทุนรวมเพื่อการออม(SSF)

หัวข้อ :

กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund: SSF) ใช้เป็น ค่าลดหย่อน ได้ ตามที่จ่ายจริง แต่ต้องไม่เกิน 30% ของเงินได้ และไม่เกิน 200,000บาท

โดยมีเงื่อนไขว่า ต้องถือครบ 10 ปีนับจากวันที่ซื้อ โดยเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2563 ถึง พ.ศ. 2567

สำหรับค่าลดหย่อนประเภทอื่นๆสามารถศึกษาได้ที่ค่าลดหย่อน

หลักฐาน

  • หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ(RMF)

เงื่อนไข

การที่จะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากกองทุนSSF จะต้องตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้ครบทุกข้อ

  • ต้องถือหน่วยลงทุนSSFไว้ไม่น้อยกว่า10ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อ หรือ เสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพ

เงื่อนไขเพิ่มเติม

  • การนับระยะเวลาจะนับแยกแต่ละกองที่ซื้อในแต่ละปีะ
  • นับระยะเวลาแบบวันชนวัน ปีชนปี เช่น ซื้อวันที่ 1 กพ 2563 จะครบกำหนด10ปี และขายได้ วันที่ 2 กพ 2573
  • สามารถสลับไปซื้อ(switching) กองทุนSSF กองอื่นได้ โดยไม่ถือเป็นภารขาย

แหล่งที่มา : ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 369), กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)