ไทย
Eng
หน้าแรก
รู้จักเรา
บทความ
ติดต่อเรา

language Language:
ค่าลดหย่อนภาษี
1.ทั่วไป
2.ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ
3.การออมและลงทุน
4.เงินบริจาค
5.รายการพิเศษ

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

หัวข้อ :

เงินที่เราจ่ายให้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ในส่วนของเงินสะสม(เงินที่หักจากเงินเดือนของเรา) สามารถนำมาใช้เป็นค่าลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท

สำหรับค่าลดหย่อนประเภทอื่นๆสามารถศึกษาได้ที่ค่าลดหย่อน

เงื่อนไข

การที่จะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากเงินสะสมกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ จะต้องตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้ครบทุกข้อ

  • สามารถลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง และเมื่อรวมกับส่วนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , RMF และ กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชนต้องไม่เกิน500,000บาท
  • ลดหย่อนได้เฉพาะส่วนของเงินสะสม(เงินส่วนที่หักจากเงินเดือนของเรา)
  • ส่วนของเงินสมทบ(เงินส่วนที่นายจ้างจ่ายให้) ไม่สามารถใช้ลดหย่อนได้

แหล่งที่มา : ข้อ 2(43) กฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509)