ไทย
Eng
หน้าแรก
รู้จักเรา
บทความ
ติดต่อเรา

language Language:
ค่าลดหย่อนภาษี
1.ทั่วไป
2.ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ
3.การออมและลงทุน
4.เงินบริจาค
5.รายการพิเศษ

เงินประกันสังคม

หัวข้อ :

เงินค่าประกันสังคมสามารถใช้เป็นค่าลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง โดยใช้สิทธิลดหย่อนได้เฉพาะส่วนที่เป็นเงินสะสมเท่านั้น(เงินที่หักจากเงินเดือนของเรา)

ส่วนเงินสมทบ(เงินที่นายจ้างจ่าย)จะไม่สามารถนำมาหักลดหย่อนได้

สำหรับค่าลดหย่อนประเภทอื่นๆสามารถศึกษาได้ที่ค่าลดหย่อน

เงื่อนไข

การที่จะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีประกันสังคมได้นั้น จะต้องตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้ครบทุกข้อ

  • ใช้สิทธิลดหย่อนได้เฉพาะส่วนที่เป็นเงินสะสม(เงินที่หักจากเงินเดือนของเรา)เท่านั้น
  • ส่วนเงินสมทบ(เงินที่นายจ้างจ่าย)จะไม่สามารถนำมาหักลดหย่อนได้

แหล่งที่มา : มาตรา 47(1)(ฌ) ประมวลรัษฎากร