ไทย
Eng
หน้าแรก
รู้จักเรา
บทความ
ติดต่อเรา

language Language:
ค่าลดหย่อนภาษี
1.ทั่วไป
2.ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ
3.การออมและลงทุน
4.เงินบริจาค
5.รายการพิเศษ

ค่าลดหย่อนผู้พิการหรือทุพพลภาพ

หัวข้อ :

ค่าลดหย่อนผู้พิการหรือทุพพลภาพใช้เป็นค่าลดหย่อนแบบเหมาได้ โดยสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ 60,000บาท/ปี ต่อการผู้พิการหนึ่งคน

สำหรับค่าลดหย่อนประเภทอื่นๆสามารถศึกษาได้ที่ค่าลดหย่อน

หลักฐานที่ต้องใช้

กรณีเป็นผู้พิการ

 • หนังสือรับรองการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพ (ล.ย.04) และ
 • สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการโดยต้องสำเนาส่วนที่แสดงว่าคุณเป็นผู้ดูแลคนพิการ

กรณีทุพพลภาพ

 • หนังสือรับรองการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพ (ล.ย.04) และ
 • หนังสือรับรองการเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูคนทุพพลภาพ (ล.ย.04-1) และ
 • ใบรับรองแพทย์เกี่ยวกับอาการทุพพลภาพ

เงื่อนไข

การที่จะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีสำหรับผู้พิการหรือผู้ทุพพลภาพได้นั้น จะต้องตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้ครบทุกข้อ

 • ผู้ยื่นภาษี หรือ ผู้พิการ ต้องอยู่ในประเทศไทยเกิน180วันในปีภาษีนั้น
 • ผู้พิการต้องมีรายได้ไม่เกิน30,000บาทต่อปี ภายในปีภาษีนั้นๆ
 • ผู้ใช้สิทธิ์ต้องมีหนังสือรับรองการอุปการะเลี้ยงดูผู้พิการหรือทุพพลภาพ เท่านั้น
 • สิทธิลดหย่อนผู้พิการไม่สามารถแบ่งครึ่ง หรือ ใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อนได้(ผู้พิการ1คน สามารถให้สิทธิลดหย่อนภาษีได้เพียง1ผู้ยื่นภาษีเท่านั้น)

เงื่อนไขเพิ่มเติม

 • กรณีผู้พิการที่ท่านใช้สิทธิ เป็นคู่สมรส บุตร หรือพ่อแม่ สามารถใช้สิทธิลดหย่อนได้คนละ60,000บาท ไม่จำกัดจำนวน
 • กรณีที่ผู้พิการที่ท่านใช้สิทธิ ไม่ใช่คู่สมรส บุตร หรือพ่อแม่ สามารถใช้สิทธิลดหย่อนได้เพียงคนเดียวเท่านั้น
 • ถ้าผู้พิการ เป็นคู่สมรส บุตร หรือพ่อแม่ สามารถใช้สิทธิลดหย่อนคู่สมรส ลดหย่อนบุตร หรือ ลดหย่อนบิดามารดาได้ตามปกติ(เช่น บุตรเป็นผู้พิการ จะได้สิทธิลดหย่อนบุตร30,000บาท และ ลดหย่อนผู้พิการอีก60,000บาท รวมเป็น90,000บาท)

แหล่งที่มา : มาตรา 47(1)(ฎ) ประมวลรัษฎากร