ไทย
Eng
หน้าแรก
รู้จักเรา
บทความ
ติดต่อเรา

language Language:
ค่าลดหย่อนภาษี
1.ทั่วไป
2.ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ
3.การออมและลงทุน
4.เงินบริจาค
5.รายการพิเศษ

ค่าลดหย่อนเงินบริจาคการศึกษา/โรงพยาบาลรัฐ/การกีฬา/การพัฒนาสังคม

หัวข้อ :

เงินบริจาคเพื่อการศึกษา โรงพยาบาลรัฐ การกีฬา และการพัฒนาสังคม กฎหมายได้ให้สิทธิผู้บริจาคสามารถนำหลักฐานการบริจาคมาใช้เป็นค่าลดหย่อนได้2เท่าของจำนวนเงินที่บริจาคจริง ทั้งนี้ต้องไม่เกิน10%ของรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน

สำหรับค่าลดหย่อนประเภทอื่นๆสามารถศึกษาได้ที่ค่าลดหย่อน

เงื่อนไขบริจาคเพื่อการศึกษา

การที่จะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากเงินบริจาคเพื่อการศึกษา จะต้องตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้ครบทุกข้อ

 • สามารถใช้ลดหย่อนได้2เท่าของที่บริจาคจริง แต่ต้องไม่เกิน10%ของรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย
 • กรณีบริจาคเพื่อการศึกษาต้องเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับจัดหาหรือจัดสร้างอาคาร อาคารพร้อมที่ดิน หรือที่ดินให้แก่สถานศึกษาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษา จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษา แบบเรียน ตำรา หนังสือทางวิชาการ สื่อ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา หรือ จัดหาครู อาจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา หรือเป็นทุนการศึกษาการประดิษฐ์ การพัฒนา การค้นคว้า หรือการวิจัย สำหรับนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษาของสถานศึกษา ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.rd.go.th/publish/28654.0.html

เงื่อนไขบริจาคเพื่อโรงพยาบาลของรัฐ

การที่จะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากเงินบริจาคเพื่อโรงพยาบาลของรัฐ จะต้องตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้ครบทุกข้อ

 • สามารถใช้ลดหย่อนได้2เท่าของที่บริจาคจริง แต่ต้องไม่เกิน10%ของรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย
 • กรณีบริจาคเพื่อโรงพยาบาลของรัฐ ต้องเป็นเป็นสถานพยาบาลตามเงื่อนไขต่อไปนี้
  1. สถานพยาบาลของสถานศึกษาของรัฐ
  2.สถานพยาบาลขององค์การมหาชน
  3.สถานพยาบาลของรัฐวิสาหกิจ
  4.สถานพยาบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  5.สถานพยาบาลของสภากาชาดไทย
  6.สถานพยาบาลของหน่วยงานอื่นของรัฐ

เงื่อนไขบริจาคเพื่อการกีฬา หรือ การพัฒนาสังคม

การที่จะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากเงินบริจาคเพื่อการกีฬา/การพัฒนาสังคม จะต้องตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้ครบทุกข้อ

 • สามารถใช้ลดหย่อนได้2เท่าของที่บริจาคจริง แต่ต้องไม่เกิน10%ของรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย
 • กรณีบริจาคเพื่อการกีฬา จะต้องเป็นการบริจาคเพื่อสมาคมกีฬาต่างๆ ที่อยู่ประเทศไทย โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://download.rd.go.th/fileadmin/download/sportsociety_241256.pdf
 • กรณีบริจาคเพื่อการพัฒนาสังคม จะแบ่งเป็นกรณีต่างๆต่อไปนี้
  • เงินบริจาคให้แก่สถานศีกษาของทางราชการหรือองค์การของรัฐบาล โรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพื่อใช้ในการจัดหาหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการอ่าน
  • เงินบริจาคให้กองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่กระทรวงศึกษาจัดตั้งขึ้น
   เงินบริจาคให้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดให้คนพิการได้รับสิทธิเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะตลอดจน สวัสดิการ และความช่วยเหลืออื่นจากรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
  • เงินบริจาคให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  • เงินบริจาคให้โครงการฝึกอบรมอาชีพและการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟู และสงเคราะห์เด็กและเยาวชนของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน หรือศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ในกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม

แหล่งที่มา : มาตรา 3(1) พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 663) พ.ศ. 2561, ข้อ 1(1) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 222)